NG huwelijken Dordrecht 1651-1691 (selectie)

Laatst bijgewerkt op25 okt. 2016

16 april 1651: Hillebrandt Dircksen brouwersgast jm van Munster won over de Visbrug en Trijntie Jans jd uit het Bergsland won in de Wijnstraat [deze inschrijving is doorgehaald]

16 april 1651: Adriaen Adriaensz. Broeder jm uit het land van der Briel won bij de Wijnbrug en Elisabeth Jans [Ridder] jd van Londen won bij de Grote Kerk, getr 30 april 1651

[ONA Dordrecht inv. 107, f. 220 e.v.: op 2 okt. 1652 compareren voor notaris A. Muijs van Holij Adriaen Adriaensz. Broeder en Lijsbeth Jans Ridder, echtelieden wonende op Dubbeldam. Zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam en voogd. De langstlevende zal gehouden zijn hun kinderen te onderhouden etc.,en hun daarenboven een somma van 10 gl. uit te keren in plaats van de legitieme portie. De testateuren sluiten de schout, het gerecht en de weesmeesters van Dubbeldam of elders uit van hun nalatenschap]

30 juli 1651: Pieter Hermensz. schippersgast jm van Breda won in de Botgensstraat en Cornelia Ariaens jd van Worckum mede won in de Botgensstraat, getr 10 sept. 1651

30 juli 1651: Claes Hendrijcksz. van Rijn beenhakker jm van Gorcum won op de Nieuwe Haven en Anna de Teer Willemsdr. jd van Dordrecht won in den Doel, getr Kijfhoek 13 aug. 1651

10 sept. 1651: Cornelis Simonsz. de Later notaris van Middelburg en Cornelia Bosch Wilmsdr. van Dordrecht beiden won bij het Stadhuis, getr. Sliedrecht 29 sept. 1651

22 okt. 1651: Jan Corstiaensz. van Wageningen schrijnwerker wed won in de Vriesestraat en Marij [Arijensdr.] Cautier jonge dochter won in de Nieuwe Breestraat bvd, getr. Groote Lindt op 5 nov. 1651

22 okt. 1651: Hillebrandt Dircksen brouwersknecht jm van Munster en Geertruijdt Frederijcks van den Brouck jd uit Bergsland beiden won bij de Visbrug, getr. 5 nov. 1651

15 sept. 1652: Tielman Eijcken timmerman jm won op de Hoge Nieuwstraat en Maria van Wessum jd won op de Nieuwe Haven bvd, getr. 1 okt. 1652

15 dec. 1652: Johan Vlockharingen [Vlekharing, Vlackharing] schoolmeester wed van Dordrecht won in de Lombardstraat en Sara van de Velden geboren te Geertruidenberg per schrijven van Heusden, 26 dec. 1652 bescheid gegeven om te Heusden te trouwen, getr. te Aalburg op 29 dec. 1652

[Erfgoedcentrum DiEP archief 98, inv. 1, f. 33, 19 nov. 1627: Jan Jacobse alias Vlackharingh ofte geseijt Engelen schoolmeester.

Hij trouwde 1e Josijntge Barents: op 16 febr. 1652 in het weesboek ingeschreven een extract uit het testament van schoolmeester Johannes Vleckharingh en zijn vrouw Josijntge Barents, burgers van Dordrecht, gepasseerd voor notaris D. Eelbo te Dordrecht op 23 juni [1645]. (Weeskamer Dordrecht inv. 22, f. 91)

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 17 nov. 1653: een baar in de Gravenstraat voor de vrouw van meester Jan Vlackharingh]

5 jan. 1653: Pieter Gerritsz. Wa[l]len twijnder jm van Dordrecht won in de Heer Heijmansuijsstraat en Machtelt Joosten Ramp, van Banda, wed van Jan Fransz. van der Schuren won in de Nieuwstraat

16 mrt. 1653: Hendrick van Beeck chirurgijn jm van Duisberg wonende te Heusden en Sara Loge jd van Dordrecht wonende in het Steegoversloot, proclamaties te Emrik en Heusden, getr. op 15 april 1653

6 juli 1653: Arien Stevensz. Scheij wijnkoper wed van Dordrecht won in de Nieuwstraat en Maeijken Govertsdr. van Oest jd won tot Gorinchem

25 mei 1653: Jacob Teunisz. Cloosterman schipper jm van Geertruidenberg en Sijghje Pietersdr. [Danser] jd van Dordrecht beiden won op de Riedijk, getr. in Rijsoord 8 juni 1653

13 juli 1653: Dirck Reijniersz. [van den Berg] jm van Dordrecht en Bastiaentje Cornelis wed van Daniël Gabrielsz. beiden won in Strijen, per schrijven van daar, 28 juli 1653 is “betoogh” gegeven om te Strijen te mogen trouwen (Gem. Archief Strijen inv. 1, f. 88: brief van het gerecht dd 20 nov. 1655: De vrouw van Dirck Reijniersz., won te Dordrecht is “van de besmettelijcke sieckte” overleden. Haar nagelaten kinderen zijn naar haar zuster in Strijen gezonden. Dit is verboden i.v.m. het besmettingsgevaar. De kinderen worden derhalve teruggezonden.)

12 okt. 1653: Adriaen Adriaensz. Huijser jm van Zwijndrecht won aldaar en Barbara Jacobsdr. [Ruigendrager], van Aken wed. van Arent Arentsz. Borstel won op de Riedijk, procl. Zwijndrecht, bescheid gegeven om op Zwijndrecht te trouwen

26 okt. 1653: Hillebrandt Dircksen brouwersknecht wed van Munster won over het Stadhuis en Neeltje Laurens jd van Meurs won bij het Stadhuis getr. 9 nov. 1653

28 dec. 1653: Nicolaes Maes schilder jm won [in de Voorstraat] bij Mijnsherenherberg en Adriana Brouwers Joosten wed van ds. Arnoldus de Gelder predikant te Wijngaarden won in de Gravenstraat bvd, getr 13 jan. 1654

Nicolaes Maes, zelfportret 1685

25 jan. 1654: Teunis de Roovere draaier jm van Dordrecht won in de Nieuwstraat en Pieternella van der Meer jd van Dordrecht won bij de Wijnbrug. getr. 10 febr. 1654

22 febr. 1654: Cornelis Joosten de Soeten schoolmeester jm van Duisburg won in de Lombardstraat en Lijsbeth Pieters jd van Dordrecht won aan de Roobrug, getr 8 mrt. 1654

12 april 1654: Johannes Vlackharingh schoolmeester wed won in de Gravenstraat en Jacomijntge Jacobs [Schouw]jd won [in de Voorstraat] tegenover de Munt bvdgetr. 26 april 1654

[8 april 1670: testament van schoolmeester Johan Vleckharingh, burger van Dordrecht, en zijn vrouw Jacobmina Jacobsdr. Schouw, wonende te Dordrecht. Hij legateert aan zijn vrouw, als hij de eerstoverlijdende is, al zijn inboedel, huisraad, kleren, gled, goud, zilver en juwelen. Tot universele erfgenamen van zijn overige na te laten goederen benoemt hij zijn kinderen. Als zij de eerststervende is, zal haar man haar universele erfgenaam zijn. Zij benoemen elkaar tot voogd over hun minderjarige erfgenamen. (ONA Dordrecht inv. 334)

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 16 sept. 1671: een baar voor Jan Vlackharingh schoolmeester in de Lombardstraat.]

26 april 1654: Samuel Anthonissen Vreem schilder jm en Pieternella Reijniers van Wessum jd. bvd en beiden won in de Heer Heijmansuijsstraat

30 aug. 1654: Crijn Govertsz. jm van Utrecht en Gerridtge Jans, van Dordrecht, wed van Jelis Jans metselaar beiden won in de Heer Heijmanssuijsstraat

28 febr. 1655: Joost Joosten schippersgast jm won in de Wijngaardstraat en Ariaentje Pietersdr. Cool jd won aan de Kleine Vismarkt bvd, getr 16 mrt. 1655

21 mrt. 1655: Cornelis van Wessem jm van Dordrecht won bij de Boom en Neesje Aertsdr. van ’t Zandt jd van Gorinchem en daar won

6 juni 1655: Jan Claesz. Mason [Masson] hoedenmaker jm won in de Vleeshouwersstraat en Grietie Michiels jd won in de Kolfstraat bvd, getr. op Papendrecht op bescheid van 26 juni 1655

[Begraafboek Dordrecht (Grote Kerk) 27 mrt. 1672: een baar in de Augustijnenkamp voor de vrouw van Jan Masson hoedenmaker]

17 okt. 1655: Jacobus Verhaegen schilder weduwnaar [van Anneke Verstappen] en Pieternelleke Schut weduwe van Johannes Schepen bvd en won in de Kolfstraat (sponsa debet testimoniun mortis maritis)

12 dec. 1655: Joost Pietersz.zilverdraadtrekker wed won in de Vriesestraat en Zusanna Fransdr. Baert wed van Andries Paulusz. van Granata won in de Stoofstraat bvd

5 mrt. 1656: Jan Joosten Vijleboort bakker wed [van Martijntie Pietersdr. Neuteboom] vanZomerdijck [Sommelsdijk]won bij de Schrijversstraat en Catharina de Bloem jd van Dordrecht won bij de Augustijnenkerk, getr. 21 mrt. 1656

23 mrt. 1656: Caleb Blexton zilverdraadtrekker jm van Londen en Grietgen Abrahams van Dordrecht wed van Cornelis Jansz. Schoen beiden won aan de Riedijk

[18 okt. 1662: verklaring op verzoek van Anneken Wijnants, echtgenote van Arent Cruijskerckenm wijnkoper en burger van Dordrecht, door o.a. Jan Joosten Villeboort, ongeveer 57 jaar oud, burger van Dordrecht (ONA Dordrecht inv. 247)]

16 april 1656: Claes Paulusz. van den Ingh [van den Eng] lakenwerker jm van Dordrecht won in de Visstraat en Adriaentien Ariens jd van Aalburg won bij de Grote Kerk, getr in Papendrecht op 7 mei 1656

23 april 1656: Cornelis Oudtbutter bakker jm bakker won op de Nieuwe Haven en Cornelia van den Bergh Adriaensdr. jd won bij de Vismarkt bvd, getr. Papendrecht 7 mei 1656

23 april 1656: Thuenis Thuenisz. opperbrouwer in de Sleutel wed van Warendorp en Lijsbeth Jans jd van Leerdam won op de Boom, getr. 7 mei 1656

4 juni 1656: Abraham [Gillisz.] de Vallé wijnverlater jm van Dordrecht won in de Tolbrugstraat Waterzijde en Barbara van de Water jd van Dordrecht won op de Boom, getr 20 juni 1656

23 juli 1656: Dirck Reijniersz. [van den Berg] linnenwever wed van Dordrecht en Cornelia Adriaens, van Gorcum, wed van Pieter Hermansz., beiden won in de Botgensstraat, getr in Hieronijmus Ambacht 6 aug. 1656

10 dec. 1656: Engel Evertsz. [van Tiel] maaschipper jm van Venlo won te Nijmegen en Theuntgen Ariensdr. [Boijen]jd van Dordrecht won op de Hoge Nieuwstraat, procl. Nijmegen, getr 26 dec. 1656

[Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1974 (burgerboek Dordrecht), f. 39v: “Opte requeste gepresenteerd bij Engel Everts schippersgast geboren op de stroom tusschen Dordrecht en Gorcum getrout met een borgersdochter, stont voor appostille de Camere ontfanckt den suppliant als inheems poorter onder den gewoonen eedt aen handen van heere borgemeester mits betaelende te deser stede behoef de somme van thien ponden te XL groote ’t pondt. Actum den XX octob. 1661.”]

31 dec. 1656: Arien Pietersz. [Kop] varend gezel jm won in de Nieuwkerkstraat en Sara Mattheeus [van der Hoeven] jd won aan het Nieuwkerkhof bvd, getr 19 jan. 1657

14 jan. 1657: Adriaen Broeders organist jm van Raamsdonk en Lijsbeth [Arentsdr.] van der Heijde jd van Dordrecht beiden won [in de Voorstraat] bij Mijnsherenherberg, getr. Dubbeldam 28 jan. 1657

[ONA Dordrecht inv. 136, f. 13: opp 17 jan. 1657 verleent Adriaen Broeders, organist te Dordrecht, procuratie aan zijn broer Hendrick Broeders, wonende te Cappel, om te compareren voor het gerecht van Raamsdonk en daar over te dragen aan Huijbert Cornelisz., wonende te Raamsdonk, zijn portie in zekere partijen land, liggende onder Raamsdonk, aan Huijbert verkocht voor 150 gl. (ONA Dordrecht inv. 136, f. 13)]

29 april 1657: Wessel Gijsbertsz. bakker wed uit het Land van der Mark won op de Varkenmarkt en Stijntge Andriesdr. Bos jd van Dordrecht won op de Boom, getr in Papendrecht op 13 mei 1657

6 mei 1657: Adriaen van Klootwijck jm van Dordrecht won bij de Wijnbrug en Paulina Baane jd van Sommelsdijk en won ald, procl. te Sommelsdijk, bescheid otnvangen 25 juni 1657 om te Sommelsdijk te trouwen

[ONA Dordrecht inv. 185, f. 393: op 29 aug. 1675 benoemt Paulina Baene, weduwe van Adriaen van Clootwijck, wonende te Dordrecht, benoemt tot voogden over haar minderjarige erfgenamen mr. Hugo Baen, haar neef, en Willem van Blijenberch, haar “goede bekende vrunt”.

Kinderen (allen NGgedoopt te Dordrecht):

a. Dirk van Klootwijk, 1 jan. 1658

b. Aart Bane van Klootwijk, 25 juli 1659

c. Adriaen, 1 aug. 1664

d. Catarina van Klootwijck, trouwde Stephanus de la Tombe

3 juni 1657: Johannes Cruijs kuiper jm en Pietronella [Gillisdr.] de Vallé jd bvd won in de Tolbrugstraat Waterzijde, getr 19 juni 1657

30 sept. 1657: Aert Aertsz. Teggers twijnder jm van Dordrecht en Maria Blanckers jd van Jaarsveld beiden won bij het Marktveld

[Aert, zoon van Adriaen Teggers en Jopje Thomas, NG gedoopt Dordrecht juli 1637]

21 okt. 1657: Jelis Pauwelsen droogscheerder jm van Dordrecht won in de Raamstraat en Engeltgen Hendrijcks jd van Bommel won in de Kromme Elleboog, getr in Papendrecht op 9 nov. 1657

16 dec. 1657: Steven Jansz. metselaar jm won in de Tolbrugstraat Landzijde en Anneken Aelberts jd won op de Gevulde Gracht bvd, getr 30 dec. 1657

[Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 21 aug. 1679: een baar voor het kind van Steven Jansz. metselaar in de Vriesestraat]

20 jan. 1658: Cornelis van Beveren baljuw en dijkgraaf van het Land van Strijen jm van Dordrecht en Adriana van Wouw jd van ‘s-Gravenhage won Dordrecht, proclam. Franse kerk en Den Haag, 5 febr. 1658

3 mrt. 1658: Huijbert Jorisz. wollewever jm en Marij Jans jd beiden uit het Land van Luik wonende op de Riedijk, getr op Dubbeldam 3 mrt. 1658

11 aug. 1658: Mels Cornelisz. van der Spade droogscheerder wed won in de Raamstraat en Janneken Gerrits wed van Aernout Saussij messenmaker won op de Gevolde Gracht bvd, getr. 25 aug. 1658

18 aug. 1658: Eduaert van Wisselt koopman jm van Amsterdam en ald. won en Divera Schivelbergh jd van Dordrecht won op het Nieuwe Werck, procl. te Amsterdam, getr. op 17 sept. 1658

3 nov. 1658: Adriaen de Haen notaris jm van Breda won bij de Tolbrug [Scheffersplein] en Johanna van Wingerden jd van Dordrecht won mede bij de Tolbrug, getr 19 nov. 1658

[Uit dit huwelijk o.a. Mattheus de Haen, gedoopt NG Dordrecht 19 okt. 1663, gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië 1725-1729, overleden Batavia 1 juni 1729 (NNBW deel VI, kol. 657)]

5 jan. 1659: Jonas Tobias [van Toon]lakenwerker jm van der Goude won in het Torenstraatje en Marijke Gijsberts jd van Haarlem won op het Nieuwkerkhof, getr Dubbeldam 19 jan. 1659

[NG trouwboek Dordrecht: 15 febr. 1693: Jonas Jonasz. Toon in de Raamstraat vertrokken [naar] Leiden, in margine: differatur datumden 6 Oct. 1693]

29 mrt. 1659: Geraert van der Velsen boekbinder jm van Embden won te Amsterdam en Emmerentia Hubertsdr. [deBruijn] van Dordrecht won voor het Bagijnhof, getr Groote Lindt 18 mei 1659

13 april 1659: Frans Marchelisz. [Horbach] kuipersgast jm van Aken won in de Raamstraat en Maeijcken Pieters jd van Dordrecht won buiten de Vriesepoort, bescheid gegeven om in Dubbeldam te trouwen, getr. ald. op 4 mei 1659

[ONA Dordrecht inv. 190, f. 109 e.v.: inventaris en scheiding dd 23 juni 1684 van de boedel,die is nagelaten door Maeijken Jans, weduwe van Jan Dircxsz. houtvletter. Tot de naltenschap behoren o.a. een huis in de Gebrande Buurt, staande tusssen het huis van Isaack [sic] schiptimmerman en dat van Maijeken Vechters, waarin Maeijken Jans is overleden en dat zij heeft geprelegateeert aan haar nicht Maijken Pieters de Hart, en verscheidene gouden en zilveren “speciën”, die samen 2151 gl. 19st. waard zijn. Het totaal van de baten is 2245 gl. 10 st. Na aftrek van de lasten resteert 2040 gl. 8 st., welk bedrag verdeeld moet worden onder de erfgenamen van Jan Dircxsz.voor de ene helft en de erfgenamen ab intestato van Maeijken Jans voor de andere helft. De erfgenamen van eerstgenoemde zijn: de twee kinderen van wijlen Arijen Dircxsz. van der Camp (Jan van der Camp en Cleijsken Cornelisdr., weduwe van Willem van der Camp), de drie kinderen van wijlen Aeltgen Dircken (Maeijken Josephsdr. Beens, Thielman Josephsz. Beens en Jan Josephsz. Beens) en de twee kinderen van Adam Dircxsz. (Jan Adamsz. en [NN], als echtgenoot van Grietgen Adamsdr.). De erfgenamen van Maeijken Jans zijn: Jan Pietersz., Maijeken Pietersdr., weduwe van Frans Marcelisz. Horbach, Lijsbeth Pieters, weduwe van Pieter Jansz. Boshoven, de vijf zonen van wijlen Pieter Pietersz. (Jan Pietersz., getrouwd met Lijntgen Willems, Arijen Pietersz., Cornelis Pietersz., getrouwd met Anneken Jans, Johannes Pietersz., getrouwd met Heijltgen Jacobs, en Pieter Pietersz.), de vier kinderen van wijlen Joost Pietersz. (Aechie Joosten, de vrouw van Cornelis Vierlingh, Pieter Joosten, die in het buitenland is, getrouwd met Neeltgen Cornelisdr., Frans Joosten en Arijaentgen Joosten) en de zoon van wijlen Cornelis Pietersz., Isaack Cornelisz., die in Oost-Indië verblijft, allen kinderen resp. kleinkinderen van wijlen Aechie Jansdr., [echtgenote van Pieter Joosten]. Elke staak heeft recht op 1/6 deel van de helft van de nalatenschap, oftewel een somma van 170 gl.]

25 mei 1659: Cornelis Mol kruidenier jm won bij de Visbrug en Jannetta van den Bergh Hendricxdr. jd won in de Spuistraat bvd, getr 18 juni 1659

21 sept. 1659: Gerridt Loyssen droogscheerder jm won in de Vleeshouwersstraat en Jannetta Centen jd won in de Oude Breestraat bvd

18 juli 1660 (3e gebod): Sibert Thijssen jm won bij de Wijnbrug en Christina Evertsdr. [Garsten] jd beiden uit Bergsland, getr. op Giessen-Nieuwkerk 2 aug. 1660

24 okt. 1660: Jochem Cornelisz. van de Sandtscheld kuiper wed van Dordrecht en Dieuwertge Hendrijcks Gelderblom jd van Wijngaarden beiden won bij de Pelserbrug, getr. Dubbeldam 7 nov. 1660

31 okt. 1660: Jan Jacobsz. van den Broeck jm van Dubbeldam en Anneke Hendriksdr. [Weda] jd van Dordrecht, beiden won te Dubbeldam, per schrijven van Dubbeldam

[Anneken, dochter Hendrik Ariensz. (van Weeda) en Machtelt Willemsdr. (Adriaensdr.), gedoopt NG Dubbeldam 27 febr. 1633.]

28 nov. 1660: Hendrick Andriesz. Croesers [Cruijser alias Thoele/Toele]kuiper jm van Bergen op Zoom won op de Varkenmarkt en Dirkje Everts jd van Venlo won in de Vleeshouwersstraat,Dubbeldam 12 dec. 1660 (NG trouwboek Dubbeldam 12 dec. 1660: Hendrik Andriesz. Cruisers en Dirkje Everts, met attestatie van ds. Dibbetius)

[Stadsarchief Dordrecht nr. 3,inv. 1974 (burgerboek Dordrecht), f. 117: op 25 sept. 1675 ontvangen als burger Hendrick Andriesz. Cruijser kuiper, geboortig van Bergen op Zoom, mits betalende 10 ponden, blijft gesecludeerd van het gildebestuur.]

4 sept. 1661: mr. Govert van Slingelant pensionaris van Dordrecht wed. [van Christina de Bevere] en Arnoudina van Beaumont [Herbertsdr.] wed van Roelant Schou, per schrijven van Den Haag, ald. getr. op 29 sept. 1661

[mr. Govert van Slingelandt Baerthoutsz., geboren ca. 1623, jongman van Dordrecht (1654), studeerde vanaf 1639 rechten in Leiden, promoveerde op 30 nov. 1643, advocaat te Dordrecht, volgde Johan de Witt in 1653 op als pensionaris van Dordrecht, gezant naar Zweden, hielp de Vrede van Kopenhagen (27 mei 1660) sluiten, die een einde maakte aan de Tweede Noordse Oorlog tussen Zweden en de alliantie van Denemarken-Noorwegen en Polen,vanaf 1664 secretaris van de Raad van State, was een fervent aanhanger van Johan de Witt, maar bleef aan na de omwenteling van 1672, overleden Den Haag 3 juli 1690 (NNBW, deel V, kol. 747 e.v.), zoon van Barthout van Slingelandt Damisz. en Geertruijt van Beaumont Govertsdr., trouwde 1e NG Dordrecht 8/24 febr. 1654 (procl. in de Waalse Kerk) Christinavan Beveren Cornelisdr., jonge dochter van Dordrecht 2e NG Dordrecht 4/29 sept. 1661 Arnoudina van Beaumont Herbertsdr.

Govert van Slingelandt, zijn vrouw Christina van Beveren en hun twee zoontjes, door Joan Mijtens (1657)

Arnoudina van Beaumont Herbertsdr., door M. Verheijden (1676)

Uithet tweedehuwelijk:

a. Herber, gedoopt NG Dordrecht 4 juli 1662

b. mr. Simon van Slingelant, gedoopt NG Dordrecht 21 jan. 1664, raadpensionaris van Holland 1727-1736, overleden Den Haag 1 dec. 1736, trouwde 1e 31 juli 1690 Susanna de Wildt, 2e 1726 Johanna van Coesvelt (zijn huishoudster).

Simon van Slingeland studeerde vanaf 1681 Letteren aan de Universiteit van Leiden. Na het overlijden van zijn vader werd hij,”ondanks diens niet zeer groote onderdanigheid jegens [stadhouder-koning] Willem III” op 4 aug. 1690 de opvolger van zijn vaderals secretaris van de Raad van State. Hij was hervormingsgezind, maar slaagde er niet om zijnvoorstellen tot hervorming van de staatsregeling ingang te doen vinden (Grote Vergadering van de Staten-Generaal 1716-1717). Zijn hervormingsgezindheid schijnt ook de reden te zijn geweest, dat hij bij het overlijden van raadpensionaris Heinsius in 1720 niet tot diens opvolger werd gekozen. De benoeming tot dat ambt volgde pas zeven jaar later (17 juli 1727). Hij handhaafde als raadpensionaris de staatkundige beginselen, waarvoor hij samen met Heinsius had gestreden, in het bijzonder het nauwe verbond met Engeland en Oostenrijk tegen de vermeende pretensies van Frankrijk.Van Slingelandwas een voorstander geweest van de verheffing van de Friese erfgenaam der Oranjes (Willem IV) ook in de nog stadhouderloze provincies (Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel), maar moest daarvan na zijn benoeming tot raadpensionaris afzien. (Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek [Leiden 1921], kolom 749-750)

b. Elisabeth van Slingelant, gedoopt NG Den Haag (Kloosterkerk) 21 juni 1671, overleden in het kraambed Den Haag 7 febr. 1695,trouwde ‘s-Gravenhage aug. 1693 Francois Fagel (1659-1746), griffier van de Staten-Generaal 1690-1744

6 nov. 1661: Huijg Jansz. Pleun [Pluijm] varend gezel jongman wonende aan de Riedijk en Teuntje Witte jonge dochter wonende op de Boom, beiden van Dordrecht, getr. 27 nov. 1661

[Teuntje Witte, geboren naar schatting ca. 1640, dochter van With Adriaensz. (Koijen, de Kooij), schiptimmerman te Dordrecht,en Lijnken Cornelisdr. (zie Ons Voorgeslacht 2005, p. 357), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 19 jan. 1700 (de weduwe van Huich Jansz. Pluijm in de Torenstraat)]

16 april 1662: Barendt Hubertsz. de Bruijn [Febrij] metselaar won voor het Bagijnhof en Jacomina Heijmans

4 juni 1662: Adriaen Hendriksz. Weda jm van Dordrecht won buiten de Sint Jorispoort en Barbertje Pietersdr. Maesdam jd van Strijen per schrijven van Cillaarshoek, bescheid gegeven om daar te trouwen 25 juni 1662

[Adriaen, zoon van Hendrik Ariensz. Weda en Machtelt Willemsdr. (Adriaensdr.), gedoopt NG Dubbeldam 1 juni 1635]

23 juli 1662: Jacob Casteleijn koopman jm van Rotterdam en daar won en Cecilia van der Linde jd van Dordrecht won op de Nieuwe Haven, getr. 8 aug. 1662 [otr. NG Rotterdam 27 juli 1667]

3 sept. 1662: Cornelis Claesz. varend gezel jm van Alblas en Kuniertjen Abrams jd van Dordrecht beiden won in de Gebrande Buurt, in Dubbeldam op 17 sept. 1662

[21 sept. 1662: een baar in de Gebrande Buurt voor de vrouw van Cornelis Claesz. houtvletter (begraafboek Grote Kerk Dordrecht)]

5 nov. 1662: Jan Jansz. van der Wiel jm van Gorinchem won omtrent de Spuipoort en Maria Aerts jd van Heusden won ald., per schrijven van Heusden, attestatie gegeven 28 jan. 1663

[Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 23 juni 1711: Jan Jansz. van der Wiel, in het Oudemannenhuis]

6 mei 1663: Frans Jansz. van der Schaer schipper jm en Maeijcke Jacobsdr. Mes jd bvd en won op de Riedijk

3 juni 1663: Philip de Bonte tegelbakker wed van Leiden won op de Rietdijk [Riedijk]en Margriet [Gillisdr.] Libert wed van Joost Dirksz. won in de Visstraat, getr op Westmaas 17 juni 1663

17 juni 1663: Isaac de Vallé slootmaker jm won in de Tolbrugstraat Waterzijde en IJda Hermans jd won op de Nieuwe Haven bvd, getr Hendrik-Ido-Ambacht 1 juli 1663

12 aug. 1663: Arnoldus Rutters twijnder jm van Dordrecht won in de Vriesestraat en Maeijken Govertsdr. van Oost, van Gorcum wed van Arien Stevensz. Scheij won in de Heer Heymansuysstraat, getr 26 aug. 1663

28 sept. 1663: Jan Maertensz. schuitenvoerder wed van Lekkerkerk won op de Walevest en Stijntie Andriesdr. [Bos] van Dordrecht wed van Wessel Gijsbertsz. bakker won op de Gevulde Gracht [gedempte gracht in het verlengde van Tolbrugstraat Landzijde]

28 okt. 1663: Hendrick Aelbertsz. [van Swol] schrijnwerker jm van Zwolle won in de Wijngaardstraat met Engeltien Huberts jd van Culemborg van Dordrecht [sic] won in de Wijnstraat, getrouwd 11 nov. 1663

[Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1974, f. 57: op 13 nov. 1663 als burger van Dordrecht aangenomen Hendrick Aelbertsz., geboortig van Zwolle, schrijnwerker, getrouwd met een burgersdochter, “en werd hem het recht daartoe staande om redenen geremitteerd”.

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 2 jan. 1729: Engeltie Huijbertse, weduwe van Hendrick van Swol, in de Sarisgang, laat kinderen na]

8 nov. 1663: Francoijs Boquet [Bouquet] chirurgijn te Dordrecht jm van Dordrecht won tegenover het Stadhuis [zoon van Glaude Bocquet en Lijsbeth Crasseniers] en Ingetie Clootwijck [gedoopt NG Puttershoek 3 mei 1643, dochter van Leendert Cornelisz. Clootwijck en Ariaentie Claesdr. de Roest] (cf. Ons Voorgeslacht 2001, p. 230)

[28 okt. 1661: attestatie gegeven aan Lijsbeth Crasseniers wed van Glaude Boquet won bij de Nieuwkerkstraat, vertrokken naar Amiens (DTB Dordrecht nr. 21, f. 153v)]

27 jan. 1664: Matthijs Engelbrechts koopman van Keulen jm won te Amsterdam en Divera Schijvelbergh van Dordrecht wed van Eduard van Wisselt won op de Nieuwe Haven, procl. Amsterdam, getr. op 12 febr. 1664

20 april 1664: Simon Jacobsz. Gardenier [Gardarijen]lakenbereider jm won op de Nieuwe Haven en Jenneke Cornelisdr. Schuijt jd won bij het Nieuwpoortje bvd, getr. in De Lindt 4 mei 1664

20 april 1664: Philippus Aernoutsz. Bues [Beijs] bakker jm won achter het stadhuis en Pietertge Roelants jd won bij de Grote Kerk bvd

[Philippus waarschijnlijk gedoopt NG Dordrecht febr. 1637 als zoon van Aernout Aertsen en Sijcken Geerits

Pietertge mogelijk gedoopt NG Dordrecht 1638 als dochter van Roelant Jansen en Hendricksjen Cornelis]

11 mei 1664: Cornelis Claesz. houtwerker wed van Alblas won in de Vleeshouwersstraat en Geertruijt Aerdemans jd van Zevenbergen won op de Nieuwe Haven, getr in de Grote Kerk 11 mei 1664

[27 mrt. 1673:een baar in de Vleeshouwersstraat voor de vrouw van Cornelis Claesz. houtvletter (begraafboek Grote Kerk Dordrecht)

Kinderen:

a. Arnoldus Cornelisz. van der Planck, gedoopt NG Dordrecht 28 april 1666

b. Claes van der Planck, geboren naar schatting ca. 1670

c. Anthonij, gedoopt NG Dordrecht 1672]

19 okt. 1664: Willem Hendriksz. Vernes jm van Haastrecht won aan de steenplaats en Aarjaantje Joosten jd van Oud-Beijerland en daar won, getr. Dubbeldam 9 nov. 1664

16 nov. 1664: Steven Steen vleeshouwer jm en Anna de Teer [de Feer] wed van Claes [Hendriksz.] van Rhijn bvd won in de Visstraat, getr Dubbeldam 30 nov. 1664

[ONA Dordrecht inv. 160, f. 127: verklaring dd 22 febr. 1675 door o.a. Steven Steen, 33 jaar oud, beenhaker te Dordrecht, op verzoek van Herman Jenefaessen, vleeshouwer en burger van Dordrecht.

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht, 25 april 1689: een kind van Steven Steen in de Kalkhaven

idem, 3 dec. 1692: een baar voor de dochter van Steven Steens beenhakker

Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht, 11 juli 1694: Hendrick van Reijn jm gm Steven Steen zijn aangehuwde vader en Neeltje de Hart jd gm Anna de Hart haar zuster, bvd, getr 15 juli 1694

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht, 10 april 1728: Steven Steen in het Oudemannenhuis, laat geen kinderen na]

1 febr. 1665: Polijtes Wassenborgh wed van Dordrecht bakker won bij het Nieuwpoortje en Maria Thomas jd van Geertruidenberg won bij de Gravenstraat, getr. De Lindt 15 febr. 1665

2 aug. 1665: Boudewijn Kalf marktschipper van Den Bosch op Amsterdam jm van ‘s-Hertogenbosch en daar won en Cornelia van der Heijde jd van Dordrecht won in de Kannenkopersbuurt, debet testimonium patris, getr. in Dubbeldam op 16 aug. 1665

2 aug. 1665: Gerrit Leendertsz. van Vloeijesteijn schipper jm won bij de Nieuwbrug en Jannetje Pietersdr. de Bruijn jd won op de Dwarskade bvd, getr. 17 aug. 1665

2 aug. 1665: Corstiaen Pietersz. steenkoper jm van Dordrecht won in de Hoge Nieuwstraat en Jannetje Wiltens jd van Batavia won tegenover de Grote Spuistraat, getr. op Moerkerken 16 aug. 1665

22 okt. 1665: Huibert Michielsz. viskoper jm won bij het Groothoofd en Maijke Jans wed van Daniël Claesz. schipper won op de Riedijk bvd

28 mrt. 1666: Jan Jansz. Momma bakker jm van Schoonhoven won in de Nieuwstraat en Lijsbeth Jacobs van Radesteijn jd van Dordrecht won op de Lindengracht, procl. te Schoonhoven, attestatie gegeven om te Schoonhoven te mogen trouwen

28 mrt. 1666: Govert Thomasz. linnenwever wedr. van Helmont en Claertje Pieters jd van Dordrecht beiden won op de Hoge Nieuwstraat

7 nov. 1666: Gerrit Gerritsz. van der Linden wed van Dubbeldam en daar won en Cornelia Cornelissen jd van de Made won in de Nieuwstraat, per schrijven van Dubbeldam

15 mei 1667: Mattheus de Vos huistimmerman jm en Neeltje Cornelis jd beiden van Dordrecht en won buiten de St. Jorispoort, getr. 30 mei 1667

14 aug. 1667: Samuel Macca droogscheerder jm en Geertruijdt van der Eijck bvd, won op de Hoge Nieuwstraat, getrouwdin Papendrecht op 25 sept. 1667

7 mei 1668: Claes Jansz. Visser jm van de Zwaluwe en daar won en Stijntje Pleune van Dordrecht wed van Bartel Pietersz. schipper won buiten de Vuilpoort, proclamatie op de Zwaluwe, bescheid gegeven om op Dubbeldam te trouwen, getr. Grote Lindt 13 mei 1668

[Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 2 dec. 1675: een baar buiten de Vuilpoort in de Wildeman voor de vrouw van Claes de Visser schipper, een pondgraf.

ORA Dordrecht inv. 67, f. 203, 30 juli 1669: Claes Jansz. Visser, burger van Dordrecht, getrouwd met Stijntje Pleunen, eerder weduwe van Bartel Pietersz., gewezen deken van het Grootschippersgilde, verklaart genegen te zijn het smalschip, dat door Bartel is nagelaten, zelf te gaan bevaren. Hij verzoekt derhalve de regeerders van Dordrecht toegelaten te mogen worden tot het Grootschippersgilde, wat hem door de dekens van dat gilde is geweigerd. Verzoek toegewezen.]

ORA Dordrecht inv. 68, f. 202v, 2 febr. 1673: Claes Jansz. Visser, schipper en burger van Dordrecht, “voerende een bequaem smalschip”, verzoekt de regeerders van Dordrecht hem aan te stellen tot marktschipper van Dordrecht op Heusden. Verzoek toegestaan, mits hij de eed aflegt en een borgsom van 500 gl. betaalt.]

19 mei 1669: Pieter van Heck wijnkoper wed van Dordrecht won in de Kolfstraat en Anneken Bate jd van Gorcum won in het Steegoversloot, getr in De Linde 2 juni 1669

26 mei 1669: Servaes Aernoudtsz. [van Groenewegen] schippersgast jm van Delft en won aldaar en Machteltge Pietersdr. [Danser] jd van Dordrecht won aan de Riedijk, procl. Delft, getr. in De Lindt 4 aug. 1669

27 april 1670: Pieter [Jansz.] Gront koopman jm won op de Nieuwe Haven en Catharina Daleman [Daelmans] jd won in de Houttuin [Voorstraat] bvd

9 mei 1670: Goossen Cornelisz. van de Grient voerman wed van Dubbeldam en Maijke Bartholomeus van Haarlem wed van Pieter Bonten beiden won buiten de Vriesepoort, getr 28 mei 1670

12 april 1671: Pieter Cornelisz. voerman jm van Charlois won buiten de Jorispoort en Trijntje Dirx jd van Dordrecht won buiten de Vriesepoort, getr 28 april 1671

12 april 1671: Thomas Isaacksz. Hermeij schippersgast won buiten de Jorispoort en Heiltje Cornelis jd won in de Heer Heymansuysstraat bvd, op Hellevoetsluis getr 27 april 1671

[Uit dit huwelijk een dochter Pietertje, gedoopt NG Dordrecht 8 febr. 1673. Heijltjen, dochter van Cornelis Huijbrechtsz. Pot en NN [Pieterken Lievens], gedoopt NG Dordrecht 3 aug. 1650. Zijtrouwde 2e NG Dordrecht 6/21 jan. 1675 Frans Jansz. van Doren.]

26 april 1671: Johan Muijs stadsbode weduwnaar van Duisborch wonende omtrent de Beurs en Margrieta Laveck jonge dochter van Dordrecht wonende in het Steegoversloot, procl. apud Gallos, getr. in Westmaas op 10 juni 1671

3 mei 1671: Govert Denisz. [van Rooij] schippersgast van Werkendam en Maijke Jans, van Dordrecht wed van Hubert Michielsz. viskoper won aan de Kleine Vismarkt

27 sept. 1671: Mattheus de Haen bakker jm won in het Torenstraatje en Jeannette Francot jd won op de Varkenmarkt bvd, per schrijven van de Waalse kerk, getr. op Zwijndrecht 11 okt. 1671

[ONA Dordrecht inv. 235, f. 70: op 12 mrt. 1674 verhuren Johannes de Groot, koopman te Rotterdam, en Johannes van Bree, burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Jopken Sandersdr. van der Lemp, weduwe van Willem Ariensz. van Driell, voor 130 gl. per jaar aan Mattheus de Haen, bakker te Dordrecht, een huis in de Gravenstraat, staande tussen het huis van de glasmaker Schul en de gang van de Bank van Lening.

ONA Dordrecht inv. 341: op 27 juli 1677 comp. voor notaris J. Hellu te Dordrecht Lodewijck Denijsz. van Aerssen, bakker te Dordrecht, die op “versoecke van den gene diet behoort”, verklaart, “hoe dat hij attestant op [16 juli 1677] … des avonts tusschen halff tien, ende tien uijren, op het geroep vande huijsvrouw van Mattheus de Haen sijnen buijrman is gekomen int voorhuijs van den voors. de Haen alwaer hij gesien heeft dat Jan Ooms sone van den brouwer Ooms was worstelende met den voors. de Haen die hem Ooms onder de voet hadde geworpen en op sijn lijff was leggende waerbij ter selver tijt int voorhuijs van den voors. de Haen oock waren staende Adriaen Rees sone van d’Heer Rochus Rees, ende Sijmon van Wesel sone van d’Heer Rochus van Wesel als wanneer hij attestant mede gesien heeft dat de huijsvrou van … Mattheus de Haen haren gemelten man ende … Jan Oooms van den anderen heeft willen scheijden treckende onder dies een stuck van den das die den selven Ooms om sijnen hals hadde ende vervolgens alsoo van malcanderen comende, sijne alle drie de voorn. persoonen ten huijse uijtgeraeckt waernae hij attestant mede gesien heeft dat … Jan Ooms met vloecken en schelden tegen … Mattheus de Haen heftigh uijtvoer ende onder dies niettegenstaende hij attestant soo veel in hem was hem Ooms sochte tegen te houden hij Ooms echter sijn mes ’t gene hij in sijn sack hadde heeft uijtgetrocken ende alsoo met het mes in de hant … Mattheus de Haen met seer groote force heeft aengevalle tot op den dorpel van sijn huijsinge alwaer hij is woonende wanneer … Jan Ooms hem de Haen vescheijde wonde soo in sijn aengesicht als anders heeft geïnfligeert, sonder dat hij attestant heeft gesien dat … Adriaen Rees ofte Sijmon van Wesel eenige de alderminste woorde ofte kackelen met … Mattheus de Haen ofte desselfs huijsvrouwe ter selver tijt hebben gehadt veel min dat deselve ofte een van hen eenige mes oft ander geweer hebben getrocken”.

ONA Dordrecht inv. 750, akte 19: op 14 mrt. 1718 testeren voor notaris H. van Wetten te Dordrecht Mattheus de Haen, mr. bakker en burger van Dordrecht, en zijn vrouw Jenneken Franckot, hij ziek, zij gezond. Zij benoemen tot erfgenaam de langstlevende van hen beiden, die gehouden zal zijn aan hun drie getrouwde kinderen Gerrit, Maeijcke en Jenneken de Haen “tot een gedagtenisse” een somma van 6 gl uit te keren, aan hun dochter en zoon Elisabeth en Cornelis de Haen elk een somma van 300 gl., en aan hun zoon Mattheus de Haen een somma van 6 gl., op voorwaarde, dat de langstlevende van testateuren zijn of haar leven lang het vruchtgebruik van de genoemde twee maal 300 gl. zal behouden. De testateur tekent met de letter H met zijn linkerhand, omdat hij door een “accedent” met zijn rechterhand niet kan schrijven. De testatrice tekent met “Yenneke Francot”.

Weeskamer Dordrecht inv. 114 (dodenregister), f. 13v: op 27 jan. 1726 begraven Mattheus de Haen in de Prinsenstraat, zonder wezen volgens verklaring van Johanna Wilmart, nicht van de overledene.

ONA Dordrecht inv. 902, akte 5: op 17 febr. 1726 comp. voor notaris R. Nolthenius te Dordrecht Elisabeth de Haan, Cornelis de Haan, Gerrit de Haan, Marijke de Haan, weduwe van Cornelis Goutsbergen, Nicolaas Bours, man van Jenneke de Haan, Jenneke de Haan zelf, en Mattheus de Haan, allen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Mattheus de Haan, in zijn leven mr. bakker te Dordrecht, die onlangs is overleden, te kennen gevende, dat hun vader heeft nagelaten een huis, erf en tuin op de hoek van de Boerekil bij de Dubbeldamse weg, genaamd “Yrland”, de Boerekil aan de ene zijde en het huis van Barent van Lendregt aan de andere zijde, en dat zij het voornoemde huis “in min en vrientschap” hebben toebedeeld aan hun broer resp. zwager Cornelis de Haan en Nicolaa Bours, die het hebben aangenomen voor een somma van 460 gl.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Abram de Haan, 7 nov. 1672

b. Lijsbeth de Haan, 20 nov. 1674

c. Cornelis de Haan, 20 sept. 1677

d. Gerrit de Haan, 21 jan. 1680

e. Maria de Haan, 20 april 1682, jonge dochter van Dordrecht, wonende aan de Sluispoort (1710), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 25 jan. 1769 (Marija de Haan, weduwe van Cornelis Gousbergen, laat kinderen na, met de gewone koetsen, op de Lindengracht), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 19 okt./2 nov. 1710 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder, de bruid met haar moeder) Cornelis Goudsbergen, jongman van Dordrecht, wonende aan de St. Jorispoort (1710), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 23 mrt. 1712 (Cornelis Gousberge, uit het Gasthuis)

f. Jenneken de Haan, 18 juni 1685

g. Mattheus de Haan, 15 okt. 1687

h. Isack de Haan, 9 april 1690]

15 mei 1672: Abraham van Ratingen drapier jm van Leiden won in de Hoge Nieuwstraat en Elsje Courmans jd van Dordrecht wonende in de Vriesestraat, getr. 29 mei 1672

22 mei 1672: Jurgen Havers lakenwerker jm van Duisburg en Sara Jans van Gracht jd van Dordrecht beiden won bij de Grote Kerk, getr De Lindt 6 juni 1672

28 aug. 1672: Claes Hendricksz. Broeksmit wed van Osenburg soldaat onder kapitein Broeckhuijsen won in de Vrankenstraat en Henrickje Lamberts jd van Dordrecht won in de Heer Heymansuysstraat, getr in de Augustijnenkerk 12 sept. 1672

16 okt. 1672: David Crina lakendrapier jongman won op de Nieuwe Haven en Meijnsje [Clementia] Bouwmans jd won bij de Vriesestraat bvd, getr Dubbeldam 30 okt. 1672

9 okt. 1672: Jan Abrahamsz. van Schevelingen twijnder jm en Lijsbeth Corstiaens jd bvd en won in de Kolfstraat, getr De Lindt 23 okt. 1672

22 okt. 1673: Maerten Cornelis jm won onder Dubbeldam en Barber Corsdr. [Barbara Corstiaensdr., Barbara Leenders, Barbara Clooster] jd van ‘s-Gravendeel won voor het Bagijnhof, per schrijven van ‘s-Gravendeel

11 mrt. 1674: Mels Vastré kuiper uit het Land van Luik won op de Hil en Jacomijntje Schoute van Dordrecht weduwe van Johannes Vlackharing won in de Lombardstraat, getr 26 mr. 1674

11 mrt. 1674: Abraham Heijblom apotheker veertigraad van Dordrecht wed en Anna Staphorst wed van ds. Franciscus Wijngaerts won bij de Munt, getr 3 april 1674

29 april 1674: Jan Jansz. van der Schaer en Catie Machielsdr. Vaens bvd en won op de Kleine Vismarkt

20 mei 1674: Jan Cornelisz. Weijmans jm van Dubbeldam en daar won en Maeicke Dircksdr. jd van Dordrecht won buiten de Vriesepoort, per schrijven van Dubbeldam

21 okt. 1674: Jan van Hall winkelier wed won op de Lindengracht en Marrijke Koermans wed van Abram van der Lemp won op de Wijnbrug, bvd

23 dec. 1674: Claes Broecksmitt twijnder jm en Annetjen Houwbraecke jd bvd en won in de Kolfstraat

6 jan. 1675: FransJansz. van Doren schippersgast jm won bij het Nieuwkerkhof en Heijltje Cornelis wed van Thomas Isaacsz. d’Hermeij won in de Heer Heymansuysstraat bvd getr 21 jan. 1675

7 april 1675: Jacob de Leu knoopmaker jm won bij de Beurs en Soetie Jans van Zon jd won in de Nieuwstraat bvd, getr. 22 april 1675

1 sept. 1675: Gerridt van Duijnen jm won in de Nieuwe Breestraat en Cornelia Schepens jd won bij de Vismarkt bvd, getr 17 sept. 1675

3 nov. 1675: Gerhardus Schul jm won op de Nieuwe Haven en Catarina Crul jd won op de Varkenmarkt bvd, getr 19 nov. 1675

29 dec. 1675: Maerten Claesz. [Broeksmit] arbeider aan de straat jm en Neeltje Mels [van der Spade] jd bvd en won. in de Vrankenstraat, getr 13 jan. 1676

[Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 15 sept. 1730: Neeltie Melse van der Spade, weduwe van Maerte Broeksmit, bij het Koningsplein]

19 jan. 1676: Jan Bonte jm van Dordrecht won in de Kolfstraat en Francijntje de Rode jd van Middelburg won ald., per schrijven van Middelburg, getr 3 febr. 1676

[Weeskamer Dordrecht inv. 27, f. 356v: op 1 febr. 1681 in het weesboek ingeschreven een extract van het (mutuele)testament van Jan Bonte en Francijntje de Roode, gepasseerd voor notaris E. van Venloo te Dordrecht op 3 dec. 1680.]

1 mrt. 1676: mr. Pieter Stadlander advocaat voor het Hof van Holland jm van Den Bosch en Paulina Bane wed van Adriaen van Klootwijck beiden won aan de Wijnbrug, getr 17 mrt. 1676

3 mei 1676: Jan Teunisz. Bellaart jm van Utrecht en Teuntje Pieters wed van Heinenoord, per schrijven van Dubbeldam (NG trouwboek Dubbeldam 31 mei 1676: Jan Teunisz Bellaert en Teuntie Pietersdr., met attestatie van Dordrecht)

2 mei 1677: Willem Nagtegaal jm koopman won bij de Beurs en Bejatris Crom jd won bij de Grote Kerk bvd

15 aug. 1677: Jan Gillisz. wed van Haarlem en Maijcken Stoffels jd van Dordrecht beiden won te Rotterdam, per schrijven van Rotterdam

21 okt. 1677: Lambert Jansz. de Jong lakenwerker wed en Anneken Willems wed van Jasper Tielmansen bvd en won voor het Bagijnhof getr 6 nov. 1677

7 nov. 1677: Govert Pietersz. de Bond [Bonten] [garen]bleker jm van Dordrecht en Berbertje [Barbara] Pietersdr. [Maasdam], van Strijen, wed van Arien Hendriksz. Weeda, beiden won buiten de Vriesepoort, getr 28 nov. 1677

[17 dec. 1698: compareren Adriaen Hoffman, garenbleker en Michiel van der Spoor, twijnder en burger van Dordrecht. Zij verklaren, dat Govert Bonten, garenbleker buiten Dordrecht, als echtgenoot van de weduwe van Arij Weda, ten behoeve van Pieter van Bellicum, inwoner van Gorinchem, heeft gepasseerd twee hypotheekbrieven, een van 1200 gl. en een van 1800 gl., waarvoor hij heeft verbonden de garenblekerij, waarop hij woont, liggende buiten Dordrecht tussen de Spuipoort en de Vriesepoort. Comparanten stellen zich borg voor Govert Bonten. Akte door beiden ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 593, f. 421 e.v.)

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 9 okt. 1720: Berber van Maasdam, weduwe van Govert Bonte, buiten op de Zandweg, met één koets boven het getal]

16 jan. 1678: Cornelis Anthonisz. Timmer schippersgast jm van Cappel en Anna Mathijsdr. van Wan [van Wang] jd van Dordrecht won op de Riedijk, getr 4 febr. 1678

17 juli 1678: Jan Andriessen varend gezel jm won aan het Nieuwkerkhof en Martha Isaacksdr. [de Bruijn] jd won in de Kolfstraat bvd, getr 1 aug. 1678

10 juli 1678: Dirck Ingenool wijnkuiper jm won in de Nieuwe Breestraat en Maria Smits jd won in de Augustijnenkamp, bvd, getr in Maasdam 24 juli 1678

31 juli 1678: Jacobus Boshoven varend gezel jm won in de Schuitenmakersstraat en Willemke Andries jd won in de Stoofstraat bvd, getr 15 aug. 1678

14 aug. 1678: Simon Jacobsz. Gardarijen [Gardenier] deken van een gilde wed won in de Oude Breestraat en Maeicke Stoffels wed van Jan Jillisz. won bij de Grote Kerk bvd, getr 10 sept. 1678

26 febr. 1679: Pieter Turck kleermaker jm van Woudrichem won in de Vleeshouwersstraat en Johanna van Leeuwen jd van Dordrecht won in het Steegoversloot, getrouwd 13 mrt. 1679

1 okt. 1679: Lambert Willemse jm schoenmaker in de Vriesestraat en Anna Corstiaens jd uit het Land van Kleef won in de Vriesestraat

8 okt. 1679: Arien Isacsz. [Jiskoot] schoenmaker jm van de Zwijndrechtse Waard won in de Steenstraat en Janneken [Annichien] Ariensdr. Scheij jd van Dordrecht won bij de Vriesestraat, getr 23 okt. 1679

7 jan. 1680: Huijbregt Cornelisse kuiper jm won in de Wijngaardstraat en Marijke Elias jd won in de Mariënbornstraat bvd, getr 22 jan. 1680

7 jan. 1680: Wilhelm Huijsman schoenmaker wed van Vlissingen en Lijsbeth Jans wed van Abraham Roelants van Rhenen beiden won in de Tolbrugstraat Landzijde, getr 22 jan. 1680

14 jan. 1680: Johan Goddijn de jonge koopman jm van Amsterdam en daar won en Maria de Veer jd van Dordrecht won op de Nieuwe Haven, getr. 30 jan. 1680

14 jan. 1680: Coenraet Gabriëlse wollewever wed won in het Torenstraatje en Susannetje Philips wed van Michiel Jorisse won in de Nieuwkerkstraat, getr 29 jan. 1680

14 jan. 1680: Gijsbert Schoen kuiper jm won in de Breestraat en Trijntje Ariensdr. van Dorre jd won buiten de Spuipoort bvd, getr 30 jan. 1680

14 jan. 1680: Cornelis Cornelisz. Coijmans wed won buiten de Spuipoort en Dirkje Cornelisdr. won op Mijnsheerenland, per schrijven van daar

14 jan. 1680: Andreas Havercamp koopman jm van Wesel en daar won en Hillegond de Ruijter jd van Dordrecht won op de Engelenburgerkade, attestatie gegeven op Wesel 24 jan. 1680

14 jan. 1680: Gillis Ros kraankind [= iemand die middels een tredmolen een hijskraan bedient] wed won op de Varkenmarkt en Maria Jans wed van Leendert Janse volder won bij de Vriesepoort bvd, getr 29 jan. 1680

14 jan. 1680: Jacob Gerritse tuinman jm van Dordrecht en Maria Teunis jd van Ouderkerk beiden won buiten de Vriesepoort, getr 29 jan. 1680

14 jan. 1680: Gerard Vingerhoet koopman jm van Keulen won bij het Groothoofd en Elijsabet de Hulter jd van Dordrecht won bij de Schrijversstraat, getr 30 jan. 1680

14 jan. 1680: Gerard van Houten wed won te Maartensdijk en Levina van Lit wed van Johannes van Bergen won te Utrecht, per schrijven van Utrecht

14 jan. 1680: Willem de Vlugt schiptimmerman jm won buiten de Spuipoort en Trijntje van Baken jd won bij de Riedijk bvd

14 jan. 1680: Roeland Pijl garentwijnder wed won bij de Nieuwkerkstraat en Francoise de Mareschal wed van Dirk Scheldeuk won op de Lindengracht bvd

21 jan. 1680: mr. Herman Halling oudraad en secretaris van Dordrecht jm en Johanna van der Mast Adriaensdr. won in de Houttuin bvd, getr. 6 febr. 1680

21 jan. 1680: Frans Teunisse schipper jm van Drongelen won Schuitenmakersstraat en Pietertje van Dorre jd van Dordrecht won op de Riedijk, getr. 4 febr. 1680

21 jan. 1680: Sijmon de Pré schoenmaker jm en Jacomijntje Rodervelt jd bvd won in de Dolhuisstraat, getr. 5 febr. 1680

21 jan. 1680: Jan Cornelisz. Goutberg kuiper jm won in de Raamstraat en Jenneken Frans wed van Jan Beselaar won bij de Vriesepoort bvd, getr. 5 febr. 1680

21 jan. 1680: Christoffel Pauwelse wed van Heusden en Catharina Colster wed van Willem Mulder beien won in de Lombardstraat, getr. 4 mrt. 1680

21 jan. 1680: Wouter Joosten jm soldaat onder kapitein Liebet in garnizoen te Gorinchem en Lijsbet Hendriksdr. Brant jd van Dordrecht won aan de Vest, getr. 12 jan. 1680

4 febr. 1680: Gerrit Bonten sledenaar jm wonende buiten de Vriesepoort en Neeltje Barentsdr. van Beeck jd won buiten de Sluispoort bvd

4 febr. 1680: Jan Joosten van der Fijt maselaar jm van Dordrecht won in de Voorstraat en Marij Hendrix jd van ‘s-Hertogenbosch won in de Vriesestraat, getr. 19 febr. 1680

4 febr. 1680: Joris Cornelisz. Hoecksewegh bouwman jm van Strijen won in Wieldrecht en Maijke Jans jd van Dordrecht won buiten de Spuipoort, getr 19 febr. 1680

11 febr. 1680: Hendrick van Housen koopman jm van Emmerick won te Rotterdam en Maria Lydius jd van Dordrecht won bij de Gravenstraat, procl. te Rotterdam, getr. 27 febr. 1680

11 febr. 1680: Jan Abrahamsz. garentwijnder wed won in de Kolfstraat en Petronella Schull wed van Johannes Blusee won in de Gravenstraat bvd, getr 25 febr. 1680

11 febr. 1680: Ambrosius Wilhemsz. van Limborgh schoenmaker jm van Dordrecht won in de Hofstraat en Susanna van de Leen jd van Gastel won in de Mariënbornstraat, getr 26 febr. 1680

24 mrt. 1680: Jacob Gerritsz. schoenmaker jm won in de Stoofstraat en Stevenijntje Ariensdr. Scheij jd won in de Marïenbornstraat bvd, getr 8 april 1680

7 april 1680: Henrick [Rijcksz.] van de Ruijt chirurgijn jm won bijde Lombardbrug en Anthonia Notemans jd won bij de Boom, bvd, getr. 22 april 1680

5 mei 1680: Isaak van den Engh garentwijnder jm won in de Vriesestraat en Jenneke Francott jd won bij de Wijnbrug bvd, 19 mei 1680

1 sept. 1680: David Lissevijn [Lissevinck, Lissever. Lecaevin] weduwnaar van Middelburg en daar won en Catharina Jans jd van Dordrecht won bij de Beurs, procl. te Middelburg, getr. te Puttershoek op22 sept. 1680

[5 juni 1681: Catharina Jans, echtgenote van kapitein Davith Lissevin, wonende te Dordrecht, ziek te bed liggende, benoemt, indien zij zonder kinderen na te laten komt te overlijden,haar man tot haar universele erfgenaam, op voorwaarde, dat hij aan haar zuster, Jenneken Jans, weduwe van Geerit Vos, een bedrag van300 gl. en al haar kleren zal uitreiken. (ONA Dordrecht inv. 242, f. 105 e.v.)]

20 april 1681: Sylvester [Faster, Vester] Mol jm van Maeseijck won in de Munt [in de Voorstraat] en Beatris Backis [Backus, Bacchus, Backer, Bax] jd van Maastricht won bij de Nieuwbrug

[Overlijden van Sylvester Mol aangegeven bij de gaarder te Dordrecht op 18 april 1736 (impost 3 gl.), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 19 april 1736 (Silvester Mol, voor in het Steegoversloot, laat kinderen na, met de “ordinaire” koetsen)

Overlijden Beatris Backus aangegeven bij de gaarder te Dordrecht op 14 mrt. 1729 (impost 3 gl.), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 15 mrt. 1729 (Beatrix Bakkus, vrouw van Vester Mol in de Schuitenmakersstraat, laat kinderen na)

– 9 mei 1685: Jan Francken, “ijserteldel” te Dordrecht, verkoopt voor 500 gl. contant aan Vester Mol, arbeider en inwoner te Dordrecht, een huis in de Schuitenmakersstraat, staande tussen het huis van Rochus Rees en dat van Pieter … [sic] schuitenvoerder. (ORA Dordrecht inv. 794, f. 19)

– 12 sept. 1713: comp. voor het Gerecht van Dordrecht Johannes van Houwelingen en IJsbrant van der Putten, inwoners van Dordrecht. Zij verklaren onder ede op verzoek van Vester Mol en zijn vrouw Beatricx Bakkis, inwoners van Dordrecht, dat zij de ouders zijn van Simon Mol, die ongeveer 3 jaar tevoren voor de Kamer Zeeland van de VOC op een schip als timmerman is uitgevaren naar Oost-Indië en op de terugvaart naar het vaderland in het jaar 1713, “soo d’attestante sijn onderregt”, zou zijn overleden. “Gevende de attestanten voor redenen van welwetenschap dat sij de requiranten ende de voorsz. Simon Mol, lange jaren hebben gekent en als naaste gebure met deselve hebbe geconverseert en omgegaan.” (ORA Dordrecht inv. 938, geen folionrs.)

– 18 april 1730: comp. voor notaris W. de Groot Silvester Mol, smelter in de Grafelijkheidsmunt te Dordrecht, gezond van lichaam en geest. Hij benoemt tot erfgenamen zijn acht kinderen, ieder in een negende part, m.n. Jacob, Gerret, Jan, Catharijna, Johanna, Anna, Anna Marij en Abigael Mol en in het resterende negende part de kinderen van zijn overleden dochter Lucia Mol, bij haar verwekt door Jasper Loket. Tot executeurs van zijn testament en voogden benoemt hij zijn zoons Gerret en Jan Mol. Akte door testateur ondertekend. (ONA Dordrecht inv., akte 23)

– 21 mrt. 1731: comp. voor notaris Justus de Caesteker Silvester Mol en zijn zoon Jan Mol, burgers van Dordrecht, die verklaren, dat de eerste comparant aan de tweede comparant heeft afgestaan “het officie ofte bedieninge van de tweede volgh rou koets binnen dese stad, alsmede over den verkoop van de roukoets, tuijgen, kleeden en wat verders tot deselve is behoorende” zijn overeengekomen dat Jan aan zijn vader zal voldoen een somma van 700 gl., te betalen in jaarlijkse termijnen en wel ieder jaar zoveel als hem, tweede comparant, gelegen zal komen, met een interest van 4 % per jaar. De winsten van de rouwkoets zullen tussen beide comparanten gelijkelijk worden verdeeld gedurende het leven van de eerste comparant. Akte door beiden ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 1016, akte 13)

– 13 febr. 1737: in de marge van de navolgende akte staat: “Overgebragt bij de renddanten aen haer selven als voogden over de kinderen van Lucia Mol en Johanna Mol en aan Catarina Mol, weduwe van Dirk de Kroef, Anna Mol, weduwe van Jan de Roo, Anna Maria Mol, weduwe van Jan de Pre en Abigail Mol, huijsvrou van Stephanus Brands (altans geconfineert int Leprooshuijs deser stad) op den 13 Februarij 1737”.

Rekening gedaan door Gerrit Mol en Jan Mol, als executeurs van het testament van wijlen Silvester Mol en voogden over diens minderjarige erfgenamen.

Tot de nalatenschap van Silvester Mol behoren o.a.:

1. een huis in de Schuitenmakersstraat, staande tussen het pakhuis van Willem en Gillis Rees enhet huis van Pieter Smits, welk huis op 12 mei 1736 is verkocht aan Jan Blekston voor 310 gl. en een rantsoen van 7 gl. en 15 st.

2. wegens de verkoop van een gouden ketting 90 gl.

3. enig zilvergoed, verkocht voor 71 gl. 1 st.

4. ontvangen van Jan Bouts voor een jaar huur van het onder 1. genoemde huis 34 gl.

5. ontvangen van Jan Mol als kooppenningen voor de bediening van de tweede volgrouwkoet, de koop van die koets met toebehoren en de helft in de winst 250 gl.

Etc.

Totaal van de effecten: 1561 gl. 8 st.

Lasten van de boedel (o.a.):

1. begrafeniskosten, betaald aan het Serment van de Munt 18 gl.

2. op 16 juli 1736 betaald aan de chirurgijn Leendert de Koning 30 gl.

3. betaald aan Gerrit Mol “voor sijn moeders goet” 100 gl.

4. idem aan Jan Mol 100gl.

Etc.

Totaal van de lasten: 424 gl. 19 st. en 8 penn.

Resteert: 1136 gl. 8 st. 8 penn.

Daar komt bij hetgeen Anna Maria Mol,Anna Mol, Gerrit Mol en Abigel Mol aan de boedel schuldig zijn, nl. resp. 30, 15-3, 31-19 en 53-14 gl./st.

Maakt totaal: 1268 gl. 4 st. 8 penn.

(ONA Dordrecht inv. 1017, akte 9)]

8 juni 1681: Johannes Finnacolius schilder weduwnaar wonende aan de Pelserbrug en Sara Koomans jonge dochter op de Tolbrug van Dordrecht, attestatie gegeven om op ‘s-Gravendeel te trouwen

7 sept. 1681: Govert Ariensz. Scheij twijnder jm won in de Vriesestraat en Jacoba Hoijingh jd won in het Steegoversloot bvd, getr 21 sept. 1681

9 nov. 1681: Henrick [Rijcksz.] van de Ruijt chirurgijn wed won in de Spuistraat en Marija Vernock jd won bij de Grote Kerk, bvd, getr. 25 nov. 1681

[ORA Dordrecht inv. 79, 6 mei 1692: rekest van Maria van der Nock, weduwe van Hendrick van der Ruijt meester chirurgijn. Zij heeft vier kinderen, van wie de oudste 8 jaar is. Zij zijn kleinkinderen van Rijck Hendriksz. van der Ruijt, onlangs overleden. Rijks weduwe is Lijsbet Sandertsdr. van Vlissinge. Ooms van de kinderen zijn Willem van der Ruijt en Jacob Huijmans.]

26 april 1682: Wouter Korthals jm won in de Kannenkopersbuurt en Lijsbeth Sneeuw jd won bij het Groothoofd bvd, getr 10 mei 1682

2 mei 1682: Jerifaes Francken schipper jm van Dordrecht en Sophia Lokanis jd van Duisburg won buiten de Spuipoort, getr 7 juni 1682

12 juli 1682: Evert Engelen [van Tiel] schipper jm wonbuiten de Vriesepoort en Cornelia Jans jd won buiten de Vuilpoort bvd, getr op ‘s-Gravendeel 26 juli 1682

17 jan. 1683: Arij Jacobsz. van Hooghstraeten lijndraaier jm won bij het Nieuwpoortje en Anna Carels jd won aan de Catrijnepoort bvd, getr 31 jan. 1683

4 april 1683: Henrick Wens koopman jm won bij de Grote Kerk en Mondina van Wetten jd won bij de Engelenburgerkade bvd

25 april 1683: Gijsbrecht van Dickele boomsluiter wed van Dordrecht won op de Boom en Catharina Hagendijck jd van Rotterdam won voor het Bagijnhof, getr 9 mei 1683

25 april 1683: Joost Brouwer jm van Duren en Catharina Christiaensdr. Brouwers jd van ‘s-Gravenmoer beiden won. in de Wijnstraat

30 mei 1683: Corstiaen Backus koopman jm won op de Nieuwe Haven en Margarita Plucque jd won bij de Jorispoort bvd, getr 15 juni 1683

23 april 1684: Isaack Jansz. Hertochsvelt schipper jm van Puttershoek en daar won en Marijke Barents jd van Dordrecht en daar wonende, getr 7 mei 1684

25 april 1684: Joost Brouwer jm van Duren en Catrijna Christiaensdr. Brouwers jd van ‘s-Gravenmoer, beiden won in de Wijnstraat

Begraafboek Dordrecht (Grote Kerk) 16 febr. 1735: Catharina Brouwers wed van Joost Brouwer in de Wijnstraat, laat kinderen na.]

30 juli 1684: David Lecaevin wed won bij de Beurs en Commertje Jorisdr. Croon won te Werkendam, met attestatie van Werkendam (het eerste en tweede gebod tegelijk te geven)

[Commertje Jorisdr. Croon, gedoopt NG Werkendam 21 jan. 1661, overlijden aangegeven bij de gaarder te Krimpen a/d Lek 26 febr. 1743, trouwde 2e 1687 Abraham van Halewijn (zie hieronder), dochter van Joost Cornelisz. Croon en Lyntie Willemsdr. van der Heuvel (Kwartierstatenboek Prometheus XV [Delft 1998], p. 121 en 175)

ONA Dordrecht inv. 485: op 1 aug. 1684 comp. voor notaris E. Venloo David Lessevin, burger van Dordrecht en Commertje Croone, wonende te Dordrecht, om huwelijkse voorwaarden te maken. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn, met uitzondering van de winsten en verliezen, die de bruidegom en bruid samen zullen genieten of dragen. “Verclarende de voorsz. bruijt bij desen dat de goederen de welcke bij haer ten huijwelijck sullen werden aengebracht alleen bestaen in hare dagelijcxe clederen sijnde van weijnich importantie”. Als de bruidegom als eerste overlijdt, zalde bruidde kleren van wol en linnen, die “haar door den bruijdegom sullen werden gemaeckt” en het goud en zilver, die hijhaar “voor een douairie” zal geven, mogen behouden. Indien zij vooroverlijdt, zullen haar kind of kinderen de helft van de winsten, die staande het huwelijk gewonnen zijn en haar kleren en gouden en zilveren lijfsieraden erven. Als zij komt teoverlijden zonder kinderen na te laten, zal de bruidegom slechts gehouden zijn aan haar erfgenamen ab intestato een bedrag van 6 gl. uit te keren. Akte door beiden ondertekend.

NG doopboek Dordrecht 23 febr. 1686: Davina, dochter van David Lissevinck en Commertje Jorisdr.

Uit dit huwelijk tevens een dochter Adriana, geboren naar schatting ca. 1685.

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 17 aug. 1686: een baar voor kapitein David Lissevinck.

ONA Dordrecht inv. 486: op 15 nov. 1687 comp. voor notaris E. Venloo Commertje Croone, weduwe van David Lessevin en nu in ondertrouw zijndemet Abraham van Halewijn. Zij verklaart, dat zijkrachtens het testament, dat zijop 24 juni 1686 heeftgepasseerd met haar eerste man voor dezelfde notaris, tot medevoogd over haar minderjarige dochter Adriana Lessevin heeft benoemd Jan Jansz. Ciffrij, meester-knoopmaker te Dordrecht. Zij tekent met “Coommerken Kron”.

ONA Dordrecht inv. 406, f. 65 e.v.: op 23 mrt. 1703 testeert voor notaris J. van Bijwaert Adriaentie Lissevin, jonge dochter wonende te Dordrecht, gezond van lichaam en geest. Zij benoemt haar moeder Commertien Croon tot haar enige en universele erfgenaam. Indien haar moedervooroverlijdt zullen haar na te laten goederen komen aan haar halfbroers en halfzusters, genaamd Anna, Cornelis, Joris, Pieter en Jacobus van Halewijn, bij haar moederverwekt door haar tweede man Abraham van Halewijn, schoolmeester en koster te Krimpen aan de Lek. Tot voogden over haar minderjarige erfgenamen stelt zij aan Jan Suffrie, meester-knoopmaker en burger van Dordrecht, haar goede bekende. Zij secludeert de Weeskamer en tekent met haar naam.]

8 mrt. 1685: Pieter Davidsz. [Bijl] timmerman jm van Herwijnen en Mertgen Isacksdr. [de Bruijn] wed van Jan Andriesen beiden won buiten de Sluispoort, getr 23 mrt. 1685

29 april 1685: Laurens Burgersz. Vermeulen koetsier jm van Heukelom won in de Hofstraat en Maijken Jacobsdr. van Niewervaart jd van Dordrecht

13 mei 1685: Gerit van der Linden leidekker jm won voor het Bagijnhof en Caatje Gerits jd won bij de Vriesepoort bvd , getr. 3 juni 1685

25 nov. 1685: Huijbert Hendricksz. [van Swol] schrijnwerker jm van Dordrecht won in de Doelstraat en Catarijna Jans jd van Dordrecht won in het Steegoversloot, getr 17 dec. 1685

2 dec. 1685: Jan Renst [Rens] factoor won tegenover de Munt [Voorstraat] en Ida Bordels wed van Aert Heimansz. [van Oudheusden] won in de Visstraat bvd, getr 19 dec. 1685

31 mrt. 1686: Govert de Bondt deurwaarder voor het Hof van Holland jm won voor het Bagijnhof en Jenette Braem jd won in de Visstraat bvd, getr 16 april 1686

6 dec. 1686: Coenraedt Vornij [van Fornaij] jm van Bergen op Zoom bakker won op de Varkenmarkt en Martijntje Ariaens [van Nieuwervaert]jd van Nieuwervaart won bij de Grote Kerk

17 aug. 1687: Nicolaas [Gleijnen] Kool schipper jm won bij de Nieuwkerkstraat en Neeltje [Maartensdr.] Schoute jd won in de Breestraat bvd, getr 3 sept. 1687

[Nicolaas, zoon van Geleijn Pietersz. Kool en Ariaantje Claes, gedoopt NG Dordrecht 25 juni 1663

Hij liet in 1728 een groot herenhuis op het Vlak bouwen.]

Gevelsteen (“Vader Tijd”)van het huis van Nicolaas Kool op het Vlak.

9 nov. 1687: Abraham van Halewijn schoolmeester jm van Krimpen en daar won en Commertie Croon wed van David Lissever, van Werkendam won in de Nieuwstraat

[NG trouwboek Dordrecht 14 mrt. 1688: attestatie voorCommertje Kroon, huisvrouw van Abraham van Halewijn, gewoond hebbende op de Tolbrug, vertrokken naar Krimpen.]

9 nov. 1687: Adam Hartman huistimmerman jm won in de Ruitenstraat en Isabel Kitsenborgh jd won in het Steegoversloot, bvd, getr 22 nov. 1687

9 nov. 1687: Eldert Huijgen schippersgast jm won in het Torenstraatje en Neeltje Bastianen jd van Alblas won in de Verbrande Buurt, getr op 1 dec. 1687

25 jan. 1688: Wilhelm Henricxsz. [Kulders, Kuijlder] twijnder jm en Neesje Wilhelmsdr. [Neeltje Willems] bvd en won in de Heer Heymansuysstraat, getr 8 febr. 1688

[Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 28 okt. 1718: Nelttie Kock, vrouw van Willem Kulder in de Heer Heymansuysstraat]

1 febr. 1688: Cornelis Willemsz. [van Beek]schippersgast jm van Rijswijk en Annichje Sonneschijn jd van Nijmegen beiden won op de Hoge Nieuwstraat

18 mei 1688: Hendrick Jansz. [van der Nath] bierdrager jm won in de Augustijnenkamp en Maijken Claes jd won bij de Sluispoort bvd, getr. 26 mei 1688

30 mei 1688: Jacob Theunissen schiptimmerman jm won in de Mariënbornstraat en Anna Stevens jd won buiten de Vriesepoort bvd, getr 13 juni 1688

1 aug. 1688: Antonij Rens garentwijnder jm van Dordrecht won tegenover de Munt [Voorstraat] en Emmerentia van der Mast jd van Lillo won op de Varkenmarkt, getr 17 aug. 1688

1 mei 1689: Johannes Becius apotheker jm van Dordrecht won bij de Pelserbrug en Barbara Beijer jd van Rotterdam won bij de Grote Kerk

16 juni 1689: Jacobus van Niewervaart jm van Dordrecht en Helena van Eijck jd van Dordrecht, beiden won te Amsterdam

5 mrt. 1690: Jan Cornelisz. van der Kaa varend gezel van Dordrecht won buiten de St. Jorispoort en Geertruijt Hendricksdr. Toele jd van Dordrecht won op de Varkenmarkt, getr. 6 dec. [sic] 1690

[Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 15 dec. 1704: Jan Cornelisz. van der Kaa in de Tolbrugstraat

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 2 juni 1728: Geertruij Toele wed van Jan van der Kaa op de Varkenmarkt naast de paardenstal in de gang, laat kinderen na]

5 mrt. 1690: mr. Ernest de Beveren jm en Geertruijd Beljaerts jd bvd

Ernestus de Beveren, heer van West-IJsselmonde, burgemeester van Dordrecht, door Aert de Gelder, ca. 1685 (Rijksmuseum Amsterdam).

23 april 1690: Staas Staasz. Warnier bleker wed en Magheltje Ariensdr. Weeda jd van Dordrecht won buiten de Spuipoort, getr. 7 mei 1690

19 nov. 1690: Henrick van der Thuijne garentwijnder jm won op de Boom en Maria Promer jd won in de Houttuinen bvd, getr 3 dec. 1690

21 okt. 1691: Cornelis Jansz. [de Pot] jm won in het Riedijkstraatje en Digna Stevens jd won ook aldaar, getr 4 nov. 1691

[ONA Dordrecht inv. 894, akte 18 dd 5 mrt. 1732: verklaring door Barend Eeuwoudsz. de Jong en Arij Kop, burgers van Dordrecht, op verzoek van Jan van Baken, als man van Aaltje Cornelisdr. de Pot, Paulus Jansz. Claauw, als man van Lijsbeth Cornelisdr. de Pot en Dingena Jansdr. de Pot, enige dochter van Jan Cornelisz. de Pot, die samen zusters en broer zijn geweest van wijlen Steven Cornelisz. de Pot. De deposanten verklaren, dat zij zeer goed gekend hebben voornoemde Steven Cornelisz. de Poth, die in 1728 van Dordrecht in dienst van de VOC (kamer Zeeland) met het schip “Meijenberg” als oppertimmerman enals jongman, dus niet getrouwd zijnde, is uitgevaren naar Oost-Indië en daar, zoals zij, deposanten, vernomen hebben, is overleden. Voorts verklaren zij, dat Steven geen andere verwanten heeft nagelaten dan voornoemde Anna en Lijsbeth Cornelisdr. de Poth en Dingena Jansdr. de Poth en dat zijn beide ouders eveneens zijn overleden. Zij geven voor redenen van wetenschap, dat zij met zijn familie vele jaren lang omgang hebben gehad en nog hebben.]