NG huwelijken Dordrecht 1626-1650 (selectie)

Laatst bijgewerkt op 22 mei 2020

15 mrt. 1626: Abraham Crucius van Haarlem twijnder en Geertruid Carel van Deventer, beiden won te Amsterdam, per schrijven van daar, na de 3e proclamatie bescheid gegeven om te Amsterdam te trouwen

29 mrt. 1626: Frantz Pietersz. wed harnasmaker van Ratingen in Bergsland won op de Riedijk tegenover het Casteel van Antwerpen en Mariken Pieter Wijtemansdr. van Dordrecht won op de Riedijk in de Gouden Keten, getr. 14 april 1626

29 mrt. 1626:Hendrick Hendricksz. Bourmainge kleermakersgezel won bij de Dijssel en Hillegont Pelle Aertsdr. won naast de Dijssel, bvd, getr. 23 april 1626

19 april 1626: Herman Coenraet van Ankemunt in Bergsland kleermaker won inde Raamstraat en Lijsbet Engelbrecht Muijsdr. van Doesburg won op de hoek van de Mariënbornstraat, getr. 10 mei 1626

26 april 1626: Jan Wierts schipper wed won naast de Oijevaer en Anna Jans wed van Damis Jaspersz. arbeider won op de Tolbrug, getr 12 mei 1626

28 juni 1626: Hans Laurensz. Auterkens [Hauterkens] oudkleerkoper wed. van Vlaanderen won in Gouda en Geertruijd van Boussel Jansdr. van Dordrecht won bij de Boom, procl. te Gouda

12 juli 1626: Pieter Aertsz. Danser schipper en Jacomijntje Leenaert Jansdr. bvd en won in het Torenstraatje, getr.4 aug. 1626

23 aug. 1626: Hubrecht Bordels wijnroeier wed [van IJken Karel Jansdr.] en Catharina Gosewijn wed van Olivier de la Rue, per schrijven De La Vigne [Daniël de la Vigne: Waals predikant te Dordrecht]

27 sept. 1626: Anthoni Willems uit Engeland zwaardvegersgezel won in de Wijngaardstraat bij Jan Jansz. en Geertruid Marten Boschdr. van Duisburg won bij Cornelis Buijs bakker, getr. 11 okt. 1626 in Papendrechtdoor ds. Paludanus

27 sept. 1626: Adriaen Cornelisz. Roerom jg won op de Nieuwe Haven tegenover de paardenstal en Anneken Cornelis Goossensdr. won bij de Grote Kerk naast de Mannensteiger, bvd

25 okt. 1626: Jan Melsz. metselaar won in de Augustijnenkamp en Willemken Willem Ariensdr. won in de Kolfstraat,bvd, getr. 10 nov. 1626

31 jan. 1627: Jan Lambrechtsz. Heijmans schoolmeester jm van Dordrecht won in de Vriesestraat en Anneken Willemsdr. van Bergen jd van Dordrecht won bij het Groothoofd

25 april 1627: Jan Pelegrom jong gezel moutmaker van Rekelinckhausen won in de Drie Leliën en Margriet Laurens jd van Weezep won bij Jan van Diemen bij de Grote Kerk, getr. 9 mei 1627

27 juni 1627: Christiaen Vlaem wed ketelslager won op het Nieuwe Werk naast het Koperhuis en Geertruijd Jan Jansdr. woont op het Nieuwe Werk op het hoekhuis van de Vest beiden van Aken, getr 25 juli 1627

27 juni 1627: Jaques van Zoelen jm van Antwerpen goudsmid won in s’-Gravenhage en Josijntken Pieters Spruijtendr. van Strijen won te Dordrecht op het Nieuwe Werk, proclamatio Hagha, getr 18 juli 1627

27 juni 1627: Cornelis Janssen schoenmaker wed van Den Briel en won ald. en Judith David Adriaensdr. van Dordrecht won op het Nieuwe Werk, proclamatio Briela, getr 25 juli 1627

8 aug. 1627: Stoffel Jacobsz. schipper jg van Zwartewaal won buiten de Vuilpoort van Dordrecht en Catalijntjen Cornelisdr. wed van Marten Lauwerens Bouman, getr. 29 aug. 1627 (doorgehaald: per schrijven van Rijsoord en proclam. Swartewael)

10 okt. 1627: Jan Gemensz. [Geenen] bouwman van Jeronijmusambacht won op Dubbeldam en Pieterken Andries Ariaensdr., van Dubbeldam, getr 2 nov. 1627

26 sept. 1627: Lucas Jansz. [van Volkom] schippersgezel onder de kapitein van de ponten van Dordrecht won op het Nieuwkerkhof en Sara Abraham Pietersdr. van Haarlem won in het Torenstraatje, getr 5 dec. 1627,in margine: Michiel de Haes bakker getuigt dat de moeder van de bruid hiervoor toestemming geeft

4 juni 1628: Cornelis Jansz. huistimmerman won ten huize van zijn vader op de Nieuwe Haven en Catalina van Boussel Jansdr. won bij de Boom bvd, getr 25 juni 1628

6 aug. 1628: Pieter Fransz. steenhouwer won tegenover Kraan Rodermond en Anneken Jan Cornelisdr. [van Esch] won in het Steegoversloot bvd, getr 26 aug. 1628

13 jan. 1629: Hendrick Hendricksz. bakker wed van Visslick in het Land van Kleef won op de hoek van het Steegoversloot met Geertruijd Jan Ottendr. van Dordrecht won in het Steegoversloot

25 mrt. 1629: Wouter Asserel Jansz. van Nijmegen won op het sluisje aan de vesten en Aeltgen Cornelis Willemsdr. van Dordrecht won tot de secretaris Mathijs Berq, in margine: differatur

5 aug. 1629: Huijbert [Huijbrecht] Crijnen [de Bruijn] metselaar jm van Dordrecht won in de Kolfstraat en Engeltien Barent Jansdr., van Breda won in de Nieuwstraat, getr 6 jan. 1630

19 aug. 1629: Cornelis Damman bakker wed van Goeree won op de Markt bij de Tolbrug en Janneken Jansdr. van Wansum, van Dordrecht won bij de Vuilpoort

4 nov. 1629: Adriaen Jansz. [de Boeff] schrijnwerker jm van Dordrecht won op de Riedijk in den Engel en Lijsbeth Wierick Gerritsdr. van Wasbeeck in de Langstraat won te Dordrecht voor het Bagijnhof, getr. 20 nov. 1629

[Kinderen (o.a.):

a. Wierick Adriaensz. Boeff, jongman van Dordrecht, wijnkoper wonende aan de Riedijkspoort (1660), trouwde NG Dordrecht Lijsbeth Teerlingh Jorisdr. jonge dochter van Dordrecht,wonende bij de Botgensstraat (1660)

b. Maria Boeff, trouwde Cornelis de Rave

ORA Dordrecht inv. 787, f. 117: op 1 aug. 1671 verkoopt Adriaen de Bie, wijnkoper te Dordrecht, als man van Catharina de Raven en als testamentaire voogd over de kinderen van Willem de Rave de jonge, door hem verwekt bij Cornelia Roonaer, tevens als voogd over de kinderen van kapitein Adriaen de Rave en de kinderen van Cornelis de Rave, door hem verwekt bij Maria Boeff, samen kinderen en kleinkinderen van Maria Adriaens, in haar leven weduwe van kapitein Willem Willemsz. de Rave, voor 1900 gl. aan voornoemde Maria Boeff de helft van een huis buiten de Vuilpoort, genaamd de Oraighenboom, staande op de hoek van de steiger tussen die steiger en het huis van Herman van der Beeck bakker. De koopster kent schuldig aan verkoper t.b.v haar kinderen, bij haar verwekt door Cornelis de Rave, 1024 gl. Borg: haar broer Wierick Boeff, wijnkoper te Dordrecht. ]

4 nov. 1629: Hendrick Sijmonsz. Scouten [Beunen, Beuner] jm van Loon woont naast de Waag bij de brouwer en Jannighe Gerritsdr. Walburgh jd van Dordrecht “zijnde de dochter inde selve brouwerije”, getr. 2 dec. 1630 [sic]

9 dec. 1629: Jan Jansz. [van der Schaar] varend gezel won op het Nieuwkerkhof en Maijken Claes Tijssendr. won op de Riedijk beiden van Aken

2 dec. 1629: Balthus Salibosch jm van Antwerpen zilversmidwon in de Steenstraat en Willem Ariaen Aertsdr. van Dordrecht wonende in de Wijngaardstraat, getr 23 dec. 1629

3 febr. 1630: Pieter Lambertsz. schippersgezel jm van Wasbeeck [Waspik] in de Langstraat won aan het Groothoofd en Aeltien Aert Cornelisdr., van Dordrecht, won in de Torenstraat

19 mei 1630: Reijnier Reijniersz. [van den Berg] linnenwever jm van Geertruidenberg won in de Mariënbornstraat en Reijnsbuch Reijnier Matheusdr., van Dordrecht won in de Augustijnenkamp, getr 2 juni 1630

[Op 15 dec. 1654 comp. Reijnier Reijniersz. van den Berch tijckwever,46 jaar oud, burger van Dordrecht e.a. die op verzoek van Govert Pietersz. van Oost servetwerker een verklaring afleggen. Hij tekent met “Reijn Rijernijer”. (ONA Dordrecht inv. 92, f. 234)]

30 juni 1630: Cornelis Tijsz. metselaar jm won in de Heer Heymansuysstraat en Annitgen Jan Jacobsdr. won in de Vriesestraat bvd, getr 6 okt. 1630

21 juli 1630: Adriaen Jansz. Broeder wed uit het Zuidland en Barbara Cornelisdr. jd van Dordrecht, beiden won te Steenbergen, per schrijven van Steenbergen

4 aug. 1630: Gerrit Thomasz. van der Tuijnen chirurgijn jm won in het Steegoversloot en Maeijken Govert Jansdr. won mede aldaarbvd, getr. 20 aug. 1630

15 sept. 1630: Bartholomeus Abrahamsz. Asteijn schilder jongman van Dordrecht won in de Vriesestraat en Janneken Pietersdr. Lacrois [la Croix] jonge dochter van Dordrecht wonende in de dwarsgang in de Bornput, getr. 29 sept. 1630

ONA Dordrecht inv. 177, f. 128 (in de marge staat: op 28 mrt. 1657 verzoekt Heijltge Abrahamsdr. Asteijn dit testament te niet te doen): op 11 sept. 1656 testeert Heijltge Abrahamsdr. Asteijn, weduwe van Jan Geeritsz. Bockholdt, wonende te Dordrecht. Zij benoemt tot erfgenamen haar broer Andries Abrahamsz. Asteijn en diens vrouw Josijntgen Servaesdr. Volgraeff of de langstlevende van hen beiden, voor een derde part, en de twee dochtertjes van haar overleden zuster Magdalena Abrahamsdr. Asteijn, genaamd Aletta en Judick Fockestar, of de langstlevende van hen beiden voor de overige twee derde parten. Bij vooroverlijden van haar twee nichtjes moeten hun twee derde parten toevallen aan testatrices broer Andries of bij vooroverlijden diens kinderen. In dat laatste geval moet aan de kinderen van haar broer Bartholomeus Asteijn een bedrag van 6 gl. uitgekeerd worden “tot een gedachtenisse”. Tot voogden over haar minderjarige erfgenamen benoemt zij haar broer Andries Asteijn en haar aangetrouwde neef Jacob Florijn.

Stilleven door Bartholomeus Asteijn

ONA Dordrecht inv. 178, f. 262 e.v.: op 11 febr. 1658 testeert Bartholomeus Samuelsz. van Baseroij, ongehuwde schrijnwerker, wonende te Amsterdam. Hij benoemt tot universele erfgenaam zijn tante, Sara Hendricxdr., vrouw van Cornelis Dircksz. van Oosterwijck, op voor waarde, dat zij aan de nakomelingen van wijlen Susanneken van Baseroij, zijn tante, een somma van 150 gl. zal uitkeren, alsmede aan Jenneken Lacroix, de vrouw van Bartholomeus Asteijn, zijn tante, of bij vooroverlijden haar kinderen, een bedrag van 100 gl., en aan de kinderen of kleinkinderen van wijlen Sander en Pieter Lacroij, zijn ooms van moederszijde, een bedrag van 25 gl. Tot voogd benoemd hij Cornelis Dircksz. van Oosterwijck.

ONA Dordrecht inv. 195, f. 523 e.v.: inventaris dd 7 okt. 1662 van de huisraad en roerende goederen, die zijn overgedragen door Adriaen van der Reijdt aan Cornelis de Jongh, getaxeerd door Cornelia de Gelder en Maeijken Arijens, gezworen uitdraagsters, op verzoek van De Jongh en Van der Reijdt, alsmede van Jan Michielsz. Deijlman en Pieter de Laresse:

o.a. “een achtkantige schilderije, een fruijtagie van Asteijn”, getaxeerd op 6 gl., en een “schilderije van de selven met bloemkens en seehoorntjes”, getaxeerd op 4 gl.]

3 nov. 1630: Marcelis Adriaensz. jm van Dordrecht woont bij de Grote Kerk en Maria de Caater Willemsdr. van Antwerpen won te Dordrecht, getr. 24 nov. 1630

6 april 1631: Jan Gijsbertsz. [Bogaart] brouwersknecht jm van Hemert won achter het Stadhuis en Maijken Bernardus Jansdr., van Gorcum won in de Oude Breestraat, getr in Papendrecht 27 april 1631

4 mei 1631: Pieter Cornelissen [Hoek] metselaar jm van Dordrecht won bij de Oude Breestraat en Barbara Silvesters wed van Maerten Jansz. won bij de Oude Breestraat, van Zwijndrecht, getr 20 mei 1631

[NG trouwboek Zwijndrecht: op 13 mei 1625 getr in Brielle Maerten Janssoon varend gezel wed van Brielle en Barbara Sijlvester Adriaensdr. jd van Zwijndrecht, tegenwoordig won beiden in Zwijndrecht

Pieter Cornelisz. (van der) Hoeck, geboren ca. 1603, metselaar, later viskoper te Dordrecht

Barbara Silvestersdr., geboren naar schatting ca. 1600, dochter van Sijlvester Adriaensz., schoolmeester te Zwijndrecht , secretaris en notaris ald., en Dievertje Hendricks (Gens Nostra 1998, p. 416 e.v.)

Pieter Cornelisz. Hoek, viskoper, weduwnaar van Dordrecht, wonende in de Oude Breestraat (1676), trouwde 2e NG Dordrecht/Groote Lindt 7/21 aug. 1672 Emerentia Simons jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Oude Breestraat (1672).

Hij trouwde 3e (ca. 1680) Trijntie Arijensdr. Boot

ONA Dordrecht inv. 89, f. 68: op 5 febr. 1650 verkoopt Pieter Cornelisz. van der Hoeck viskoper aan Dirck Carelsz. van der Eijck een huis omtrent het Bagijnhof tegenover de Visstraat in de hoek tussen het huis van Willem de diender en ’s herenstraat.

ONA Dordrecht inv. 141, f. 481: op 6 okt. 1662 verklaren ten overstaan van notaris A. van Neten te Dordrecht Christianus van den Hatert, predikant op Papendrecht, ca. 59 jaar oud, en Pieter Cornelisz. Hoeck, viskoper en burger van Dordrecht, ca. 59 jaar oud, op verzoek van de erfgenamen ab intestato van wijlen Silvester Hendricxsz. Gelderblom, die is overleden in Oost-Indië, dat zij Silvester, die geboren is te Wijngaarden, zeer goed gekend hebben, alsmede zijn ouders zaliger, en dat zijn erfgenamen zijn Diewertje Hendricx, Susanna Hendricx en Anneken Hendricx Gelderblom, zijn zusters van helen bedde, en Nicolaes Gideonsz., zijn halfbroer van moederszijde. Ds. Van der Hatert verklaart voorts, dat, toen hij als predikant in Wijngaarden stond, hij Silvester zelf gedoopt heeft. Beide attestanten getuigen nog, dat zijn ouders geweest zijn Hendrick Gelderblom, secretaris, schoolmeester en voorlezer in Wijngaarden, en Willemijntje [Visser?].

ONA Dordrecht inv. 340, testament dd 29 dec. 1676 van Pieter Cornelisz. Hoeck en Emmerentia Sijmons, echtelieden en burgers van Dordrecht. Hij legateert aan Pieter Lodewijcxsz., zoon van Lodewijck Isaacxsz., wonende in Kijfhoek, van wie hij peter is, een bedrag van 25 gl. Tot erfgenamen benoemt hij zijn vrouw voor de ene helft en Lijsbeth Corstiaens, vrouw van Marcus Ariensz. Boot, Jacob Cornelisz. schiptimmerman, Joris Hendricxsz. [Blanckert], wonende te Rotterdam, zijn neven en nicht, of de langstlevende van hen, en zijn vrouw Emmerentia Sijmons, met hen vieren voor de andere helft.

ONA Dordrecht inv. 341: op 21 nov. 1677 testeert Pieter Cornelisz. Hoeck, viskoper te Dordrecht, Hij benoemt tot erfgenamen zijn nicht Elisabeth Corstiaens, vrouw van Marcus Aertsz. Boot, Jacob Cornelisz. schiptimmerman, Joris Hendricxsz. [Blanckert], metselaar wonende te Rotterdam, en de twee kinderen van Jan Teunisz. en Pieterken Cornelisdr., m.n. Grietken en Cornelis Jansz., zijn neven en nichten.

ONA Dordrecht inv. 281, f. 15 e.v.: op 28 jan. 1686 testeren Pieter Cornelisz. Hoeck, viskoper, en zijn vrouw Trijntie Arijensdr. van der Boot, hij ziek, zij gezond. Zij herroepen eerdere testamenten, m.n. het testament gepasseerd voor notaris J. Hellu te Dordrecht op 4 juni 1680 en dat van haar alleen, gepasseerd voor notaris J. Staelsmit te Dordrecht op 3 aug. 1683. Hoeck legateert aan Pieter Lodewijcx, zoon van Lodewijck Isaacxs, wonende in Kijfhoek, voor wie hij, testateur, als doopgetuige gestaan heeft, een bedrag van 25 gl. Tot erfgenamen benoemt hij zij vrouw voor de ene helft en nog een vierde deel, zijn nicht, Lijsbeth Corstiaens, vrouw van Marcus Arijensz. van der Booth, voor een vierde part in de wederhelft, zijn neef, Jacob Cornelisz., schiptimmerman, of bij vooroverlijden diens kinderen, voor een vierde part in de wederhelft, de kinderen of wettige nakomelingen van zijn neef Joris Hendricksz. [Blanckert] zaliger voor een achtste part in de wederhelft, en de kinderen of wettige nakomelingen van zijn nicht, Pieterken Cornelisdr. zaliger, bij haar verwekt door Jan Teunisz. *, voor het resterende achtste part in de wederhelft. Tot executeurs-testamentair stelt hij aan Paulus Emont en Corstiaen Willemsz. van Terneij, koordenwerker.

* NG trouwboek Dordrecht 25 jan. 1654: Jan Teunisz. steenbakker jongman van Gouderak en Pietertje Cornelis jonge dochter van Dordrecht beiden wonende buiten de Spuipoort, getr. 15 febr. 1654

ORA Dordrecht inv. 794, f. 77v: op 9 april 1686 verkopen Pauwels Eemont en Corstiaen van Terneij, burgers van Dordrecht, als executeurs-testamentair van Pieter Cornelisz. Houck, in zijn leven viskoper te Dordrecht, tevens vervangende Dievertgen Hendricx, weduwe van Jochem van Santschelt *, en de overige erfgenamen van Berbera Silvesters, in haar leven echtgenote van Pieter Cornelisz. Houck, voor 1000 gl. aan Jacobus Engelbrecht, burger van Dordrecht, een huis op de Elfhuizen, staande tussen het huis van de weduwe van Willem van Couverden en dat van Abigael Thomas. De koper is schuldig aan Anna Jans een somma van 500 gl.

* NG trouwboek Dordrecht 24 okt. 1660: Jochem Cornelisz. van de Sandtscheld kuiper weduwnaar van Dordrecht en Dieuwertge Hendrijcks Gelderblom jonge dochter van Wijngaarden beiden won bij de Pelserbrug, getr. Dubbeldam 7 nov. 1660

ONA Rotterdam inv. 889, akte 52 (not. D. Meesters): op 18 april 1686 verlenen Jan Stevense, getrouwd met Annetje Jorisdr. Blanckert, Henrickje Jorisdr. Blanckert, weduwe van Floris Ariense, voor zichzelf en tevens vervangende Claes Pietersz. Levrijn, als man van Pietertje Jorisdr. Blanckert, samen met hun broer Dirck Jorisz. Blanckert erfgenamen van Pieter Cornelisz. Hoeck, die is overleden te Dordrecht, procuratie aan Dirck Jorisz. Blanckert. Executeur-testamentair van Pieter Cornelisz. Hoeck is Paulus Emont, inwoner van Dordrecht.]

6 mei 1631: op verzoek van de Waalse kerk bij ons in de huwelijkse staat bevestigd Lambert Laben [Labeen]jm van Luik en Maria Jooslein jd van Luik

18 mei 1631: Jan Jacobsz. [Vleckharing] jm van Dordrecht schoolmeester won in de Augustijnenkamp en Josijntge Beernt Folckersdr. van Deventer won op de Lindengracht, getr. 3 juni 1631

[ORA Dordrecht inv. 61, f. 143: “Opden requeste gepresenteert bij Johannes Vleckharingh schoolmeester, daerbij hij versoeckt te mogen bedienen het bidden over de dooden ter begraeffenisse, stont voor Apostille, nihil. Actum den XXIIIen Januarij 1652”.

13 juli 1631: Christoffel Bordels wijnkuiper jm van Dordrecht en Janneke van Toll jd won in ‘s-Gravenhage, door het schrijven van Den Haag, getr 29 juli 1631

13 juli 1631: Jan Hendirxsz. timmerman jm van Dordrecht wonende op de Nieuwe Haven en Maeijken de Haes Govertsdr. van Venlo wonende in het Steegoversloot, attestatie gegeven en weer teruggebracht, getr te Heusden 29 juli 1631

20 juli 1631: Arien de Veer Cornelisz. bakker en Cornelia Jan Cornelisdr. bvd won in de Torenstraat, getr 3 aug. 1631

18 april 1632: Boudewijn Wijnantsz. [Sevenum] jm van Dordrecht won bij de Pelserbrug en Belijken Barrevoet Reijniersdr., van Aken, getr 2 mei 1632

25 april 1632: Isack Crijnen [de Bruijn] kleermaker jm van Dordrecht won in de Dwarsgang en Maijken Aert Henricksdr. [Maaike Ariensdr. Kellenaer]van Maastricht won op de Nieuwe Haven, getr 16 mei 1632

18 juli 1632 (differatur ad tertiam proclamationem sed impedimentum postea ablatum) Fransiscus van Tangeren “opperateur” jm van Leiden won aldaar en Catelijntien [Quintijnsdr.] van der Velden jd van Dordrecht won in de Oude Breestraat

[ORA Dordrecht inv. 770, f. 38v: op 19 juli 1634 verkoopt Bartholomeus Quintijnsz. van de Velde, als procuratie hebbende van Franciscus van Tangeren operateur, als man van Catharina Quintijnsdr. van de Velde, blijkens procuratie gepasseerd op 22 mrt. 1633 voor Silvester Adriaensz., notaris te Zwijndrecht, voor 345 gl. contant aan Jan Jansz., leertouwer te Dordrecht, een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Claes Thonisz. en dat van de weduwe van Leendert den Tuijnman. Waarborgen: de verkoper zelf en Quintijn Pietersz. van de Velde]

19 sept. 1632: Quirijn Emertsz. Snoeck wed van Dordrecht won aan de Vuilpoort en Anneken Jaspars, van Amsterdam wed van Dirck Hoefijser won te Amsterdam, per schrijven van daar

5 dec. 1632: Arien Michielsz. [Boijen] bootsgezel jm van Dordrecht won buiten de Vuilpoort en Teunken Ariens jd van Sliedrecht won bij de Augustijnenkerk [Voorstraat]

5 dec. 1632: Aernout Aerts jm van Dordrecht tamboer onder de compagnie van graaf Maurits en Sijtgen Gerrits jd van Breda woont achter het stadhuis, getr 26 dec. 1632

12 dec. 1632: Euwout Henricksz. varend gezel jm en Maijken Gerritsdr. jd bvd en won in de Kromme Elleboog

9 jan. 1633: Cornelis Cool Aertsz. jm en Margreta Schut Aertsdr. jd van bvd won in de Houttuin,getr. 24 jan. 1633

[Grietken, dochter van Aert Aertsz. en Lydia Simonsdr. gedoopt NG Dordrecht nov. 1609]

1mei 1633: Jan Joosten [Vileboort, Villeboort, Vijleboort]bakker jm van Dordrecht won in de Wijnstraattegenover de Schrijversstraat en Aechien Jacobsdr. jd won te Middelharnis, per schrijven van daar, bescheid gegeven om te Middelharnis te trouwen 28 mei 1633

[Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Catharina, aug. 1635

b. Catelijntje, jan. 1637

c. Joost Jansz. Vileboort, 30 okt. 1642, trouwde NG Dordrecht 1667 Anna van Steenwijck

d. Claertje (Clara) Jansdr. Vileboort, 4 jan. 1645, jd van Dordrecht won bij de Schrijversstraat (1671),trouwde NG Dordrecht/Dubbeldam 8/22 nov. 1671 Cornelis van Goederheijde wijnkoper wed van Sommerdijck [Sommelsdijk]won bij de Vuilpoort (1671)

Kinderen (o.a.):

d-1. Maria, gedoopt NG Dordrecht 1673

d-2. Aechje, gedoopt NG Dordrecht 1675

d-3. Dingman van Goederheijde, gedoopt NG Dordrecht 24 jan. 1677, jm van Dordrecht (1702), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht (volgens attestatie van ondertrouw te Rhoon) 5 febr. 1702 Maria Margarita Kruijd, jd won te Rhoon (1702) 2e NG Rotterdam 4/21 sept. 1707 Cornelia de Wijn, gedoopt NG Rotterdam 14 mrt. 1683, dochter van Willem de Wijn en Sijburga van der Werff

e. Jacob Vileboort, geboren naar schatting ca. 1645

f. Hendrijck, 27 april 1646]

10 juli 1633: Tobias Jansz. van Halen hoedenkramer wed van Dordrecht won bij de Vismarkt en Neeltgen Francken, van Antwerpen, wed van Jerefaijs Buijs won in de Vriesestraat, getr. 24 juli 1633

17 juli 1633: Abraham Vonck Barentsz. zilversmid won bij de Pelserbrug en Anneken Adriaensdr. Wor won bij de Vleeshouwersstraat bvd, getr 31 juli 1633

2 okt. 1633: Stoffel Claesz. bakker jm won buiten de Vuilpoort en Belijken Muijs jd won bij de Nieuwbrug beiden van Duisburg

2 okt. 1633: Jan Mels [van Arlenbroeck, van Aerdenbroeck] van “Beke in Westfale” linnenwever jm en Grietgen Jan Jansdr. van Dordrecht, beiden won in de Vriesestraat, getr. 18 okt. 1633

[21 nov. 1633: Jan Melsz., linnenweveren burger van Dordrecht, ziek in bed liggende, benoemt zijn vrouw Grietgen Jansdr. tot universeel erfgenaam. Hij legateert aan zijn erfgenamen ab intestato zijn zondagse mantel en zondagse kleren, met hoed, kousen en schoenen. (ONA Dordrecht inv. 72, f. 193v e.v.)

28 mei 1649: Janneken Slachmulder, vrouw van Joos Jansz. linnenwever, burgeres van Dordrecht, benoemt tot erfgenamen de twee weeskinderen van haar overleden zoon, Denijs Cornelissen, verwekt bij Maria Jeronimus. Tot voogden stelt zij aan Salomon Fransz. bakker en Jan Melssen, linnenwever en burger van Dordrecht. (ONA Dordrecht inv. 62, f. 802v e.v.)

26 aug. 1650: Jan Melsz. van Arlenbroeck, linnenwever en burger van Dordrecht, verkoopt aan Cornelis Woutersz. van der Neth een jaarlijkse losrente van 12 gl. op een huis op de Lindengracht tussen Adriaentgen Arijensdr. en Joost Arijensz. drappenier. In margine: comp. Johannes van Aerdenbroeck [sic], toont de originele brief, waarbij blijkt dat de schuld volledig is voldaan. Schuldbrief geroyeerd op 13 febr. 1692. (ORA 777, f. 139)

12 febr. 1692: Johannes van Aerdenbroeck, meester-servetwerker te Dordrecht, als procuratie hebbende van Grietje Jansdr., weduwe van Jan Melsz. van Aerdenbroeck, zijn moeder, verkoopt aan Aert Jaspersz. Visser, burger van Dordrecht, een huis op de Lindengracht [thans Museumstraat], staande tussen het huis van de kinderen en erfgenamen van Jan van der Linde zaliger en het huis van de kinderen en erfgenamen van Willem Pietersz. Nieukerck, voor 560 gl. contant. Johannes van Aerdenbroeck, Jacobus van den Brande, getrouwd met Pieternella van Aerdenbroeck, Mels van Aerdenbroeck en Maria van Aerdenbroeck, bejaarde ongehuwde dochter, verklaren zich te stellen als waarborgen voor de levering van dit huis. (ORA Dordrecht inv. 797, f. 83v)]

4 dec. 1633: Jacob Jansz. [van Bijgaerden] varend gezel jm van Dordrecht en Grietken Jan Henricxdr. jd van Wesel beiden won buiten de Vuilpoort, getr. 18 dec. 1633

15 jan. 1634: Barent Euwoutsz. schippersgezel jm van Gouda en Digneken Stevensdr. van Geertruidenberg weduwe van Jan Fransz. de Vischer schipper wonende beiden aan de Vest bij de Riedijkspoort

7 mei 1634: Govert Thomasz. jg van Helmont won te Dordrecht en Mariken Lenaerts jd van Puttershoek won op Dubbeldam, per schrijven van daar, getr. 5 mei 1634

23 juli 1634: Pieter Gillisz. Wilmaer kuiper jm vanDordrecht won in de Spuistraat en Lijsbet Antonisdr. jd van Dordrecht won bij de Nieuwbrug, per schrijven van de Franse kerk

27 aug. 1634: Daniël Eelbo Pauwelsz. commies van de licenten van Zeeland jm van Middelburg won in de Wijnstraat en Geertruijt van Deuren Roelofsdr. van Dordrecht won bij de Nieuwbrug, proclam. apud Gallos, getr. 10 sept. 1634

29 okt. 1634: Jan Bisbinck [Bisbing]vuurwerker jm uit het graafschap Lippe won in het Steegoversloot en Margrieta van Doorn Stevensdr. van Dordrecht won op de Riedijk, getr 14 nov. 1634

[ONA Dordrecht inv. 366: op 17 mei 1675 transporteren Stephanus en Frederick Bisbinck, beiden mr. vuurwerker in dienst van de stad Dordrecht en wonende aldaar, aan hun moeder, Margareta van Doorn, weduwe van Johan Bisbinck, in zijn leven vuurwerker in dienst van de stad Dordrecht, “alle soodanige gagie ende tractamenten” als zij ten laste van het comptoir van Holland als vuurwerkers tegoed hebben of nog zullen hebben. Door comparanten en hun moeder ondertekend.]

5 nov. 1634: Abel Cornelisz. [Ouboter] schippersgast jm won in de Wijngaardstraat en Neeltgen Aalbert Sijmonsdr. won in het Torenstraatje, bvd, getr. 3 dec. 1634

18 febr. 1635: Adriaen de Veer Cornelisz. bakker wed won in het Torenstraatje en Aeltgen Cornelisdr. wed van Wouter Wilmsen brandewijnmaker won tegenover de Tolbrug bvd, getr 3 mrt. 1635

25 mrt. 1635: Hendrick Pietersz. van den Bosch zeilmaker jm van Nieuwkoop en Judith Cornelis Brantzdr. [Braets] van Dordrecht won bij de Vuilpoort, getr 10 april 1635

15 april 1635: Michiel Houben [Hoben, Huijbertssen] varend gezel jm van Elsloo won te scheep en Trijntken Henrix jd van Venlo won in de Wijnstraat, getr 30 april 1635

[ORA Dordrecht inv. 774, f. 30: op 20 mei 1635 verkoopt Geertien [Gijsbrechtje] Jansdr., weduwe van Gerrit Walburch, voor 1000 gl. aan Giel Houben van Elsloo een huis op de Nieuwe Haven, staande tussen het huis van de weduwe van Adriaen Cornelis kuiper en het Stadswerkhuis. Koper is schuldig aan verkoopster een somma van 600 gl.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Heijltgen, april 1636

b. Huibert, jan. 1641

c. Hendricksjen, aug. 1644

d. Hendrick, nov. 1647

e. Catrijntje Michielsdr. Vaens, 7 nov. 1653, van Dordrecht wonende op de Kleine Vismarkt (1674), trouwde NG Dordrecht 29 april 1674 ondertrouw) Jan Jansz. van der Schaer, van Dordrecht wonende op de Kleine Vismarkt (1674)]

6 mei 1635: Lucas Jansz. [van Volkom]schippersgezel wed en Maijken Cornelisdr. Coopmans wed van Gerrit Thomasz. varend gezel bvd en won op het Nieuwkerkhof, getr 20 mei 1635

20 mei 1635: Govert Pietersz. van der Staf koekenbakker won op de Nieuwe Gracht en Janneken van Elten Gherritsdr. won bij de Boom bvd

3 juni 1635: Frans Jansz. hoedenmaker jm van Luik en Lijsbeth Claes Reijniersdr. van Dordrecht beiden won in de Kromme Elleboog

17 juni 1635: Cornelis Claesz. Neus jm van Amsterdam en daar won en Maria Schut Aertsdr. van Dordrecht won in de Kannenkopersbuurt, procl. Amsterdami

8 juli 1635: Meerten Bartholomeusz. van der Nat wed uit het graafschap Zutphen won bij de Pelserbrug en Elizabeth van Raveswaij Hermansdr. van Utrecht won bij de Mijnsherenherberg, procl. Utrecht

29 juli 1635: Servaes Helmich akelmaker wed van Breda en Trijntien Simon Simonsdr. jd van Amsterdam beiden won in de Mariënbornstraat, getr 19 aug. 1635

4 nov. 1635: Pieter Gillisz. Wilmaer kuiper wed won in de Spuistraat en Aeltjen Balthensdr. de Best jd won in het Steegoversloot bvd, door schrijven van de Franse kerk, getr 20 nov. 1635

25 nov. 1635: Sibert Jansz. passementwerker jm won in de Tolbrugstraat Landzijde en Stijntje Mathijs Anthonisdr. won in de Kromme Elleboog bvd

2 dec. 1635: Leendert Pietersz. Visscher jm van Venlo won te scheep en Anneken Hendricksdr. jd van Dordrecht won op de hoek van de Vleeshouwersstraat

2 dec. 1635: Govert Jansz. [van Bijgaerden] varend gezel jm won buiten de Vuilpoort en Pleuntgen Herberts jd won op het Nieuwe Werck bvd

2 dec. 1635: Hendrick Jansz. [van Bijgaerden] varend gezel jm won buiten de Vuilpoort en Anneken Herberts jd won op het Nieuwe Werck bvd

10 febr. 1636: Teunis Cornelisz. van Bree wed van Dordrecht kuiper won op het Nieuwe Werk en Margriet Pieters jd van Maastricht won in de Vleeshouwersstraat (sponsa debet testimonium parentis)

6 mrt. 1636: Cornelis Hubrechtsz. [Pot] schippersgezel jm en Pietertje Lievens jd bvd en wonende in de Heer Heymansuysstraat, getr Rijsoord 13 april 1636

6 april 1636: Lambrecht Matthijsz. [van Wang] arbeider aan de straat wed uit het Land van Luik won in de Kolfstraat en Lijsbeth Jacobsdr. wed van Hendrick Jansz. won in de Stoofstraat, getr 20 april 1636

25 mei 1636: Cornelis Musch Ridder heer van Waesdorp griffier van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en Elisabeth Catz, beiden wonende in ‘s-Gravenhage

[Elisabeth Cats, gedoopt Middelburg 5 okt. 1618, was een dochter van Jacob Cats, dichter, jurist en politicus, en Elisabeth van Valkenburg. Jacob Cats was pensionaris van Dordrecht.]

1 juni 1636: Cornelis Jansz. van de Grijnt [van de Grient] wed van Kijfhoek won in de Stoofstraat en Barbara Marcelis van Geertruidenberg wed van Herbert Jansz. bakker, getr 17 juni 1636

31 aug. 1636: Govert Braets Ariensz. jm van Dordrecht won bij de Pelserbrug en Hester de Vroede jd won te Amsterdam, per schrijven van daar

31 aug. 1636: Adriaen Dircksz. van Angeren jm schipper won tegenover de Nieuwkerkstraat en Machteltgen Cornelis Aertsdr. won aan het Groothoofd bvd, getr. 23 sept. 1636

19 okt. 1636: Abraham Bastiaensz. molenaar jm van Dordrecht won te Rotterdam en Aeltgen Jan Pietersdr. [van Bijgaerden] won buiten de Vuilpoort bvd, procl te Rotterdam, 4 nov. 1636 bescheid gegeven omt te Rotterdam te trouwen

7 dec. 1636: Theunis Cornelisz. [van Schilperoort] kuiper jm wonende in de Vriesestraat en Josijntien Servaes Volgraefsdr. jd wonende bij de Vismarkt bvd, getr. op 26 dec. 1636

[ONA Dordrecht inv. 293, f. 244: op 19 okt. 1662 testeren Bastiaentie en Jannichie Teunisdrs. van Schilperoort, gezusters, beiden ongehuwd en burgeressen van Dordrecht, Bastiaentie legateert Marijke Teunisdr. van Schilperoort, haar zuster, een bedrag van 50 gl. en Abraham Asteijn, haar halfbroer [zoon van Andries Abrahamsz. Asteijn en Josijntje Servaesdr. Volgraef], een bedrag van 50 gl., wanneer hij mondig wordt of gaat trouwen. Tot erfgename van al haar overige na te laten goederen benoemt zij haar zuster Janichie. Jannichie legateert aan haar zuster Marijken van Schilperoort en Abraham Asteijn, haar zuster en haar halfbroer, een somma van 50 gl.Van al haar overige goederen benoemt zij tot erfgename haar zuster Bastiaentie.

ONA Dordrecht inv. 300, f. 50: op 30 okt. 1669 maakt Marija van Schilperoort, ongehuwde persoon, haar testament. Zij legateert aan haar zuster Janneken van Schilperoort een sooma van 50 gl., alsmede het goud, zilver en kleren “ten lijve van haer testatrice eenigsints behoorende”. Zij legateert aan har halfbroerAbraham Asteijn een bedrag van 25 gl., aan hem uit te keren wanneer hij “uijttet Weeshuijs deser stede uijtgerust” zal zijn. Zij legateert aan Coenraerdt Abrahamsz., zoon van haar voornoemde zuster, een bedrag van 25 gl. Tot erfgenamen van al haar overige na te laten goederen benoemt zij haar zusters Jannette en Bastiaentie van Schilperoort en tot voogd en executeur-testamentair haar zwager Abraham Coenen.]

1 febr. 1637: Gerrit Simonsz.van Duijnen en Neeltgen Gerritsdr. [van Eijssel]

22 febr. 1637: With Ariensz. schiptimmerman van Dordrecht en Lijntjen Cornelis jonge dochter van de Oostendam, beiden wonende buiten de Vuilpoort

[With Adriaens Koijen (de Kooij), mogelijk gedoopt NG Dordrecht aug. 1614, overleden tussen 1659 en 30 sept. 1664, mogelijk in Nederlands Oost-Indië, zoon van Adriaen Witten, scheepstimmerman te Dordrecht, en Theunken Joris Arentsdr. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 357)]

24 mei 1645: procuratie verleend door Joosgen Witte en Witte Arijensz. schiptimmerman, burgers van Dordrecht, als erfgenamen van wijlen Cornelis Pietersz. Witte, hun neef. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 357)

25 jan. 1648: een baar voor de vrouw van Wijt Arijse schiptimmerman bij de Riedijk bij de volmolen (begraafboek Grote Kerk Dordrecht)

30 sept. 1664: compareren voor notaris A. Meijnaert te Dordrecht Huijch Jansz. Pluijm, schipper en burger van Dordrecht, als man van Teuntgen Witte, Cornelia Witte, “bejaarde” ongehuwde vrouw, dezelfde Huijch Jansz. Pluijm nog als voogd over Geertruijt Witte en Arien Witte, beiden minderjarig, en Pieter de Carpentier, voor zichzelf en tevens vervangende Diderick Hoeuft, mr. Nicolaes Stoop en Pompeus Berck,allen vaders van het Heilige-Geesthuis ter Groter Kerck in Dordrecht, namens Judith Witte en Joris Witte, beiden minderjarig, die onderhouden worden in het voornoemde godshuis, allen kinderen en erfgenamen van wijlen With Adriaensz. de Kooij, burger van Dordrecht, diein 1659 als schiptimmerman op het VOC-schip “de Boe” (vermoedelijk het schip “Ter Boede”: zie www.vocsite.nl ) voor de Kamer Zeeland is uitgevaren naar Oost-Indië en inmiddels in overleden. De comparanten verlenen procuratie aan Johannes Stabroeck, ordinaris koopmansbode van Dordrecht op Zeeland, om van de bewindhebbers van de VOC te vorderen, hetgeen With Adriaensz. de Kooij in dienst van de compagnie verdiend heeft en nog tegoed heeft. (ONA Dordrecht inv. 248, f. 154 e.v.)

Weeskamer Dordrecht inv. 25, f. 48 e.v.: boedelscheiding dd 29 nov. 1664 tussen de kinderen van wijlen Witte Arijensz. Coijen.

Johannes Isacxsz. Stabrouck [koopmansbode] heeft ontvangen ten behoeve van de kinderen en erfgenamen van Witte Ariensz. Coijen, gewezen schiptimmerman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie, hetgeen Witte van de Kamer Zeeland van de VOC tegoed had wegens verdiende gage 1529 gl. 15 st.

Daaruit is door genoemde bode betaald, ter aflossing van een obligatie, die door Witte Ariensz. is verleden t.b.v. Jacob Houptrock, 100 gl.

Aan de boekhouder van de Compagnie is betaald 12 gl. en als salaris voor het in ontvangst nemen en uitdelen van de penningen 30 gl.

Totaal: 142 gl., zodat resteert 1382 gl. 15 st.

Welke somma verdeeld moet worden in zes parten, te weten aan Teuntje Witte, vrouw van Huijch Jansz. Pluijm 230 gl. en 9 1/6 st., aan Cornelia Witte, meerderjarige dochter, idem, aan Arien en Geertruijt Witte, minderjarige zoon en dochter, samen 460 gl. en 18 1/3 st., aan het Heilige-Geesthuis voor Judith en Joris Witte, samen idem.

Arien Witte is komen te overlijden na de dood van zijn vader en heeft in zijn uiterste wil tot erfgenamen benoemd zijn zusters Teuntje, Cornelia en Geertruijt Witte, evenwel op voorwaarde, dat zij aan Judith en Joris Witte, wanneer zij uit het Heilige-Geesthuis gaan, zullen uitkeren “soo veele als nae advenant dvoorsz. Teuntjen, Cornelia, ende Geertruijt souden hebben”. Deze nalatenschap wordt beheerd door de Weeskamer te Dordrecht en ieders aandeel hierin bedraagt 46 gl. 1 4/5 st.

Derhalve heeft Teuntje Witte recht op in totaal 276 gl. 10 20/30 st., namelijk 230 gl. 9 1/6 st. wegens hetgeen zij geërfd van haar vader en 46 gl. 1 4/5 st. uit de nalatenschap van haar overleden broer. Zij tekent met een kruisje.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Adriaen, jan. 1638, jong overleden

b. Kuijnken, juni 1639, jong overleden

c. Teuntje Witte, geboren naar schatting ca. 1640, trouwde Huijch Jansz. Pluijm, schipper te Dordrecht

d. Cornelia Witte, mrt. 1641, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Suikerstraat (1666),trouwde NG Dordrecht/Heerjansdam 23 mei/6 juni 1666Pieter Pietersz. van Oostendorp, jongman van Dordrecht wonende in de Suikerstraat (1666)

e. Gerritje (Geertruij) Witte, 14 dec. 1642, jonge dochter van Dordrecht wonende buiten de Sluispoort (1665),trouwde NG Dordrecht/Papendrecht 5/26 juli 1665 Jan Hendriksz. van Esch, jongman van Haastrecht, molenaar, wonende aan de Noordendijk te Dordrecht (1665)

f. Arien Witte, 1 mei 1644, overleden tussen 1659 en 30 sept. 1664

g. Judic (Judith) Witte, 2 april 1646, jonge dochter van Dordrecht wonende [in de Voorstraat] bij de Pelserstraat (1687), trouwde NG Dordrecht 25 mei/9 juni 1687 Arien Cornelisz. Praem, gedoopt NG Dordrecht 17 okt. 1645, jongman van Dordrecht, mandenmaker, wonende omtrent de Vuilpoort (1687), zoon van Cornelis Cornelisz. Praem en Neeltje Gijsberts

Kind:

g-1. Neeltie, gedoopt NG Dordrecht 1688, vermoedelijk jong overleden

ONA Dordrecht inv. 469, akte 6 dd 10 febr. 1716: verklaring door Gerrit van Tright, mr. mandenmaker, 40 jaar oud, Anna van Pelgrum, vrouw van Cornelis Rijcke, 46 jaar oud, en Neesje Mattheusdr. Berkmans, jonge dochter, over de 42 jaar oud, allen wonende te Dordrecht, op verzoek van de erfgenamen van Judith Witte, in haar leven weduwe van Arien Praem. De comparanten getuigen, dat zij Judith zeer goed gekend hebben en dat zij zeer wel weten, dat Arien Praem eerder dan zijn vrouw overleden is en Judith 4 of 5 jaar na hem, beiden te Dordrecht, dat zij geen kinderen nagelaten hebben en dat de enige erfgenamen van Judith Witte derhalve zijn Lijntie van Oostendorp, enig kind van Pieter van Oostendorp, verwekt bij Cornelia Witte, haar zuster, alsmede – zoals de twee eerste attestanten afzonderlijkverklaren – nog de kinderen van haar zuster Theuntje Witte, verwekt door Huijgh Pluijm, genaamd Wit, Eldert en Lijntje Pluijm, die allen nog in leven zijn, en de twee kinderen van haar zuster Geertruijd Witte, bij haar verwekt door Jan Hendricxsz. van Esch, genaamd Lijntje Jansdr. van Esch, die nog in leven is, en Arien Jansz. van Esch, die naar Oost-Indië gevaren is. De eerste attestant verklaart nog, dat Arien Praem bij zijn vader als mandenmakersknecht gewerkt heeft en dat hij, nadat hij zijn proef gedaan had, met Judith Witte getrouwd is, en voorts dat hij, Van Tright,als mandenmaker met Praem omgang gehad heeft en zo Judith Witte goed heeft leren kennen. De tweede attestante heeft met Judith en haar man enige jaren langin één huis gewoond en de derde attestante verklaart nog, dat Judith, nadat zij weduwe was geworden, 9 maanden bij haar, Neesjes, moeder heeft ingewoond.

h. Joris Witte, 1 dec. 1647, OSP, overleden vóór 10 febr. 1716]

26 april 1637: Jan Ariaensz. Pancras oudschoenmaker wedvan Dordrecht won in het Torenstraatje en Grietken Jaspersdr. jd van Dordrecht won in de Vriesestraat, getr 10 mei 1637

3 mei 1637: Gillis van Helmond Gillisz. jm van Dordrecht won bij de Nieuwbrug en Elizabeth Goris jd van Amsterdam won bij het Groothoofd, getr. op 26 mei 1637

3 mei 1637: Claes Jansz. [van Reijt] huistimmerman jm van Venlo won op de Nieuwe Haven en Betgen Andries Wijnantsdr. jd van Dordrecht won Tolbrugstraatje aan de havenzijde, getr. 17 mei 1637

[Claes Jansz. van Reijt, tr. NG Dordrecht 17 mei 1637 Betteken (Betgen, Lijsbet) Andries Wijnantsdr., gedoopt NG Dordrecht mei 1615, dochter van Andries Wijnantsz. en Mariken Tijssen

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Nelke, 1640

b. Anneken, 1644

c. Willemijn Claesdr. van Riet, geboren naar schatting ca. 1650, trouwde NG Dordrecht 1681 Lucas Hooglander

Kinderen:

c-1. Claes Hooglander, gedoopt NG Dordrecht 1684

c-2. Pieter, gedoopt NG Dordrecht 1686

d. Sijken, 1651]

3 mei 1637: Maerten Proost waagknecht jm van Dordrecht won in de Oude Breestraat en Lijntgen Jansdr. de Bruijn van Eisden jd won op de Nieuwe Haven, getr 24 mei 1637

24 mei 1637: Sibert Jansz. van Driel wed van Dordrecht won op het Nieuwkerkhof en Heijltgen Jan Gouwendr., van Vianen won in de Kannenkopersbuurt, getr. 16 juni 1637

7juni 1637: Wilm Cornelisz. Braet levrier van den Luickschen Houthaeck jm van Dordrecht won bij de Vuilpoort en Geertruit Jans jd van Breda won achter het Stadhuis, getr 21 juni 1637

12 juli 1637 (getr): Cornelis Cornelisz. arbeider wed van Tilburg won in het Steegoversloot en Anneken Pietersdr. van Dordrecht wed van Jan Andriesz. Mosselman won in de Vriesestraat

12 juli 1637: Jan Thomasz. van der Thuijnen passementwerker wed won tegenover de Augustijnenkerk [Voorstraat] en Aertge Claes wed van Jan Joosten Ophemer won in de Vriesestraat bvd, getr 26 juli 1637

26 juli 1637: Willem Robbertsz. [van Cuijck] schippersgezel jm van Dordrecht won in de Doelstraat en Magdaleentgen Hendrick Jansdr. van Antwerpen won op de Nieuwkerksteiger

8 nov. 1637: Christoffel Bordels wed [van Janneke van Toll] van Dordrecht en Grietje Gillisdr. [Libert] jd van Luik won in de Visstraat, getr in Zwijndrecht 29 nov. 1637

28 febr. 1638: Arnout Servaesz. schippersgast jm en Agnietken Jan Jansendr. bvd en won aan de Riedijk [getr. NG Delft (Oude Kerk) 21 mrt. 1638]

7 mrt. 1638: Cornelis Jansz. van de Griende wed won te Dubbeldam en Maijken Hendricksdr. van der Sluijs jd van Dordrecht won buiten de Vriesepoort, procl. Dubbeldam, bescheid gegeven om op Dubbeldam te trouwen 28 mrt. 1638

[NG Dubbeldam 7 mrt. 1638: Cornelis Jansz. van de Griend wed won op Dubbeldam en Maijcke Hendricksdr. van der Sluijs jd won buiten de Vriesepoort dicht onder de stad, procl. Dordrecht, getr op 28 mrt. 1638]

13 juni 1638: Pieter Jorisz. wed van Tiel won aan de Nieuwe Haven en Elisabeth van Schrevendijck [van ’s Gravendijck] Claesdr. won te Gorinchem, per schrijven van daar

21 nov. 1638: Simon Claesz. Braet schipper jm won in de Wijngaardstraat en Lijsbeth Corstiaen Simonsdr. [Elisabeth Simons] [jd doorgehaald] won in de Gravenstraat bvd, getr 9 jan. 1639

28 nov. 1638: Joost Cornelisz. knoopmaker wed van Dordrecht won in de Stoofstraat en Elske Barentsdr. van Bael van Duisburg won in het Steegoversloot, getr. 14 dec. 1638

19 dec. 1638: Hendrick Claesz. Stoop wijnkuiper wed en Ariaentge Dircks wed van Abraham Cornelisz. metselaar bvd en won in de Wijngaardstraat, getr. 9 jan. 1639

31 juli 1639: Laurens Simonsz. van Duijnen viskoper jm van Dordrecht won bij de Vismarkt en Grietje Cornelisdr. van Saenen jd won in s-Gravenhage, per schrijven van daar, bescheid gegeven om te ‘s-Gravenhage te trouwen 6 aug. 1639

7 aug. 1639: Jan Jarde koopman wed van Kamerijk won in de Nieuwstraat en Adriana Cops Barendsdr. van Dordrecht won in de Wijnstraat, proc. apud Gallos

21 aug. 1639: Gerrit Woutersz. [van der Tijt]boekbinder jm won op de Hoge Nieuwstraat en Heijltgen Gerrits van Botland jd won bij het Marktveld [Scheffersplein] bvd, 6 sept. 1639

21 aug. 1639: Cornelis Gerritsz. de Haen jm won in de Augustijnenkamp en Maijken Jansdr. de Ridder won op de Nieuwe Gracht bvd, getr. 4 sept. 1639

[ONA Dordrecht inv. 85, f. 361: op 24 dec. 1646 verklaart Cornelis Geeritsz. de Haen van Dordrecht, gewezen sergeant in dienst van de WIC onder kapitein Louweijs Hachmeester, dat Joost Hendricksz. Francken, gewezen sergeant in dienst van de WIC onder majoor Cornelis Beijert, zeven of acht maanden tevoren is overleden in het fort “het Clooster”, liggende “over het Reciff de Pernambuco”, “gevende voor redenen van wetenschap dat hij attestant ende andere zergeants hem ter aerden gedragen hebben”. Hij tekent met een kruisje.]

9 okt. 1639: Hendrick Thomasz. van der Tuijnen jm chirurgijn van commandeur Willem Willemsen won in het Steegoversloot en Maeijken van Elten Gerritsdr. jd won bij de Boom bvd, getr 23 okt. 1639

30 okt. 1639: Arien Theunisz. Verboor metselaar jm won in de Nieuwstraat en Lijsbeth Jacobsdr. Molliers won in het Steegoversloot bvd, getr. 20 nov. 1639

11 mrt. 1640: Barent Eeuwoutsz. schipper wed [van Digneken Stevens] en Aeltje Cornelis wed van Teunis Ariensz. schipper bvd won op de Riedijk, getr. 2 april 1640

[I. Euwit Hendricksz., van Stolckersluijs (1605),van Dordrecht wonende aan de Riedijk (1649), schipper, vestigde zich vermoedelijk ca. 1616 in Dordrecht,trouwde 1eNG Gouda (St. Janskerk) 23 jan.1605 Anneken Barents, geboren naar schatting ca. 1585, van Gouda (1605), 2e NG Dordrecht 21 febr./7 mrt. 1649 Lijsbeth Corstiaensdr., van Hasselt wonende in de Heer Heijmansuijsstraat(1649), trouwde 1e Jan Jansz. opperman

1620: Euwout Henricxsz. schipper, huurt een huis aan de Vest op de Riedijk van … Willemsz. bakker [voornaam niet vermeld], betaalt in de verponding4 ponden 10 schellingen (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3969, f. 112)

1626: Eeuwout Henricxsz. betaalt in de verponding voor een huis aan de Vest op de Riedijk 2 ponden 10 sch. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3970, f. 83v)

Kinderen:

a. Cunierken Euwits Hendriksdr., geboren Gouda naar schatting ca. 1610, van Gouda wonende te Dordrecht aan de Riedijk (1630), trouwde NG Dordrecht 15 sept./1 okt. 1630 (proclamatie in de Engelse kerk) Willem Dolphen (Dolphijn), weduwnaar, Engels soldaat onder de compagnie van kolonel Vere (1630)

b. Barent Eeuwoutsz., volgt II

c. Belijken, gedoopt NG Dordrecht aug. 1616

d. Hendrick, gedoopt NG Dordrecht aug. 1621

e. Marten, gedoopt NG Dordrecht april 1624

II. Barent Eeuwoutsz., geboren Gouda naar schatting ca. 1610,begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 21 jan. 1685 (Barent Euwits schuitenvoerder in [sic]de Riedijksepoort),trouwde 1e 1634 Digneken Steven Albertsdr., 2e 1640 Aeltje Cornelisdr., trouwde 1e Teunis Ariensz.

11 mrt. 1640: Barent Eeuwoutsz. schipper weduwnaar [van Digneken Stevens] en Aeltje Cornelis weduwe van Teunis Ariensz. schipper beiden van Dordrecht en wonende op de Riedijk, getr. op2 april 1640

21 aug. 1649: Frans de Kets, Henrick Claesz. Jongste en Barent Eeuwoutsz., dekens van het Grootschippersgilde te Dordrecht, en Claes Cornelisz. Backer en Jan Sijmonsz. Fallo,achtmannen van dat gilde, verklaren, dat hun gilde schuldig is aan Maria Pietersdr. een somma van 1500 gl., welke aangewend zal worden voor de verbetering en reparatie van hun gildehuis, verbindende twee naast elkaar staande huizen omtrent het Groothoofd, staande tussen het huis van Cornelis Dircxsz. van de Graeff en dat van Cornelis Apersz. Saeijer. (ORA Dordrecht inv. 1613, f. 51 e.v.)

Kinderen (ex 2; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Anneken, 12 mrt. 1642

b. Grietjen Barents, 1 mei 1644, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Marïenbornstraat (1667), trouwde NG Dordrecht/Groote Lindt 21 aug./11 sept. 1667 Arien Jansz.. jongman van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1667), soldaat onder kapitein Van Arckel in garnizoen te Dordrecht (1667)

c. Anneken Barents, 24 febr. 1647

d. Cornelis Barentsz., 29 mrt. 1649, jongman van Dordrecht wonende aan de Riedijk (1669), weduwnaar van Dordrecht wonende aan de Riedijk (1680), varend gezel, trouwde 1e NG Dordrecht/Groote Lindt 19 mei/2 juni 1669 Lijsbeth Jacobs, jonge dochter van Dordrecht wonende aan de Riedijk (1669), 2e NG Dordecht 28 april/12 mei 1680 Lijsbeth Cornelis, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1680)

e. Ewoud Barents, 11 dec. 1651, jongman van Dordrecht wonende op de Riedijk (1674), schippersgast, schipper,trouwde NG Dordrecht/Groote Lindt 20 mei/3 juni 1674 Margrietje Pieters, jonge dochter van Amsterdam wonende op de Riedijk (1674)

ORA Dordrecht inv. 799 (oud), f. 70 e.v.: op 8 sept. 1695 verkoopt Govert de Nijsse, viskoper en burger van Dordrecht, voor 250 gl. aan Eeuwout Barentsz., schipper en burger van Dordrecht, een huis in het Riedijkstraatje, staande tussen het huis van Pieter van Lier en dat van Seger Voorhoff. De koper is schuldig aan verkoper een somma van 200 gl.

ORA Dordrecht inv. 1636 (nieuw), f. 28 e.v.: op 7 mei 1697 verklaart Samuel de Moraaz, klerk ter secretarie van Dordrecht, dat Eeuwout Barentsz., schipper en burger van Dordrecht, schuldig is aan Johannes van Lier, zoon van Pieter van Lier, viskoper en burger van Dordrecht, een somma van 150 gl., verbindende een huis in het Riedijkstraatje, staande tussen het huis van Aaltje van Lier en dat van Zegher Voorhoff]

15 april 1640: Simon Gemensz. [van Cappel] makelaar van het zout wed van Dordrecht en Janneken Ariens uit het Sticht van Utrecht wed van Gerrit Jansz. won in het Steegoversloot

6 mei 1640: Gijsbert Pietersz. Boom lijndraaier jm won op de Hil en Cornelia Jansdr. de Brouwer jd won in de Raamstraat bvd, getr. 20 mei 1640

15 juli 1640: Hendrik Davidsz. Hoffer j.m. van Zierikzee en daar wonende en Francijntgen Thomas Jochumsdr. wonende aan de Boom [Boomstraat], procl. Zierikzee, getr. 21 sept. 1640

5 aug. 1640: Jan Aertsz. de Gelder jm won in het West-Indisch huis en Maria Lotterichs Jansdr. won bij de Boom, bvd, getr. op 19 aug. 1640

[Jan Aertsz. de Gelder was kuiper en later werkzaam als klerk en concïergebij de West-Indische Compagnie, overleden in 1698. Maria Lotterichs is overleden 1697. Zij was vermoedelijk geboren ca. 1615 en een dochter van Jan Adriaensz. de Leutering en Grietken Simonsdr. Wiltens.Jan en Mariawaren de ouders van Aart (Arent) de Gelder, gedoopt NG Dordrecht 11 nov. 1645, kunstschilder,begraven Dordrecht 29 aug.1727, hij was de laatste (en naar men zegt) de beste leerling van Rembrandt.(https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/biografisch-woordenboek/arent-de-gelder/)

Aart de Gelder, zelfportret

Aert de Gelder, Het loflied van Simeon, ca. 1700 (Mauritshuis, Den Haag)

5 aug. 1640: Leendert Gerritsz. [van Vroeijesteijn] schipper jm won op de Riedijk en Agnietie Eduwaert Reijniersdr. won op de Lindengracht bvd, getr 19 aug. 1640

24 febr. 1641: Servaes van Hoogeveen jm van Dordrecht en Maria van Abbesteech jd van Breda won in Gouda, procl. Gouda

[Weeskamer Dordrecht inv,. 24, f. 34v: extract van het testament van Baerthout van Abbesteech, zoon van Paulus Merula van Abbesteech en Maria de Laet, gepasseerd voor notaris A. van Neten op 23 okt. 1658, gecollationeerd op 18 mrt. 1659. De testateur heeft tot executeurs-testamentair benoemt zijn oom Baerthout van Abbesteech, en majoor Servaes Du Bois en Servaes van Hogeveen, zijn aangetrouwde ooms.]

24 mrt. 1641: Thomas Thomasz. van der Thuijnen chirurgijn van kapitein Rom van de Pleijten jm van Dordrecht en Pleuntie Andries Gerritsdr. van Rotterdam won in de Oude Breestraat

14 april 1641: Pieter Anthonissen [Blussé] tingieter jm uit Waals-Vlaanderen won in de Nieuwstraat en Maijeken van Botlant Ariensdr., van Dordrechtwon bij de Wijnbrug

14 april 1641: Hendrick Engelsen varend gezel jm van Haarlem en aldaar won en Lijsbetg Dirck Pelgromsdr. van Dordrecht won op de Houtsteiger, procl. Haarlem

17 nov. 1641: Sibert Jansz. borstelmaker jm won in de Kolfstraat en Lijsbet Aerts wed van Hendrick Bartholomeeusz.stoeldraaier won in de Tolbrugstraat Waterzijde bvd, getr. Zwijndrecht 1dec. 1641

13 april 1642: Bastiaen Stevensz. jg varend gezel en Geertruijd Gerritsdr. wed van Adam Hendrickxsz. bvd en won in de Dorrenboom, getr. 30 april 1642

20 april 1642: Willem Arentsz. van Driel bakker jm won aan de Vuilpoort en Jopien van der Lempt Sandersdr. won over de Munt [Voorstraat], bvd

18 mei 1642: Willem Fransz. Dermoeij schiptimmerman jm won in de Visstraat en Burgje Teunis Jansdr. won in het Weeshuisstraatje bvd

20 juli 1642: Claes [Nicolaes] Catman[s] Jansz. bakker jm van de Klundert won in de Kannenkopersbuurt en Neeltje Aelberts, van Dordrecht, wed van Abel Cornelisz. Ouboter won in het Torenstraatje

22 febr. 1643: Herman Abrahamsz. Moulaerts bakkerjmvan Dordrecht won buiten de Vuilpoorten Pieternella Jansdr. [Block] jd van Dordrecht won buiten de Vuilpoort, getr. 3 mrt. 1643
I. Hermen Moulaerts, kleermaker, trouwde NN
ORA Dordrecht inv. 1603, f. 70: op 8 mei 1629 verkoopt Jan Tucx, burger van Dordrecht, aan Hermen Moulerts, kleermaker en burger van Dordrecht, een huis in de Gravenstraat, genaamd “de Drije Vergulde Tonnekens”, staande tussen het huis van Sijmon Corstiaensz. en dat van de weduwe van Steven Pietersz. Waarborg: Sijmon Corstiaensz. glasmaker.
ORA Dordrecht inv. 1611, f. 71v: op 8 nov. 1645 verkopen Frans en Herman Moulaerts, zoons van Abraham Hermansz. Moulaerts, Pieter en Harmen Moulaerts, zoons van Jacob Hermansz. Moulaerts, voor zichzelf en tevens vervangende hun broer Abraham Moulaerts, en Jan Vos naaldenmaker, als testamentaire voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Matthijs Hermensz. Moulaerts, allen kindskinderen en erfgenamen van Hermen Moulaerts, voor 2000 gl. aan Wijburch Verhagen, burger van Dordrecht, een huis in de Gravenstraat, staande tussen het huis van Jan Corstiaensz. en dat van de erfgenamen van Sijmon Corstiaensz. Waarborgen: Frans Abrahamsz. Moulaerts en Pieter Jacobsz. Moulaerts.
Kinderen:
a. Abraham Hermansz. Moulaerts, trouwde Lijsbeth Fransdr.
Kinderen:
a-1. Frans Abrahamsz. Moulaerts, gedoopt NG Dordrecht april 1617
a-2. Herman Abrahamsz. Moulaerts
b. Jacob Hermansz. Moulaerts, volgt II
c. Matthijs Hermensz. Moulaerts
II. Jacob Hermensz. Moulaertsz.
Kinderen:
a. Pieter Jacobsz. Moulaerts
b. Abraham Moulaerts]

8 mrt. 1643: Jan Jeremiasz. kannenkoper wed van Londen won bij het Stadhuis en Emerentia van Alenburch jd van Breda won bij de Visbrug, getr. 23 mrt. 1643

12 april 1643: Pieter Gillisz. Coninck cousmaecker jm van Dordrecht wonende in de Vleeshouwersstraat en Maria d’Espinoij jd van Schiedam won bij de Visbrug, proclamatie te Gouda, getr. 28 april 1643

26 april 1643: Lowijs Lando jm van Luik pontgasten Janneken Jansdr. jd van Dordrecht beiden won op de Hoge Nieuwstraat, testimonium Ecclesiae Gallicanae, getr 19 mei 1643 [Waals trouwboek Dordrecht 26 april 1643: mariés aux Flamens le 14 de Maij 1643]

17 mei 1643: Cornelis Francken jm van Wesel schoenmaker woont bij de Wijnbrug en Geertruijdt Hogers jd wonende in de Gravenstraat

17 mei 1643: Joannes Coenraetsz. van der Linden jm ijzerkoper en Maria van Mispelhoeff jd bvd en won op de Nieuwe Haven

17 mei 1643: Marten Hendricksz. de Both jm van Dordrecht en won bij het Groothoofd en Maria Senten Kloeck jd van Rotterdam en daar won per schrijven van Rotterdam

9 aug. 1643: Cornelis van de Graeff jm van Dordrecht wonende in het Steegoversloot en juffr. Geertruijt de Vallée jd van Alkmaar wonende omtrent het Stadhuis, getr. 25 aug. 1643

16 aug. 1643: David Willemsz. schiptimmerman wed van Dordrecht won in de Dorrenboom en Teuntje Laurensdr. van Capelle wed van Jacob Louwijsz. wonende bij de Kleine Spuistraat, getr. 30 aug. 1643

25 okt. 1643: Hugo Repelaer twijnder jm van Dordrecht won op de Nieuwe Haven en Lijsbeth Andries jd van Bre in de Meierij van Den Bosch won in de Augustijnenkamp

17 jan. 1644: Gerrit Samuelsz. de Jager wed won in de Tolbrugstraat Waterzijde en Ariaentge Cop Jansdr. won in het Steegoversloot bvd, getr. 31 jan. 1644

24 april 1644: Joris Caspersz. jongman bleker wonende buiten de St. Jorispoort en Neesje Centen jonge dochter in de Heer Heymansuysstraat bvd, getr. op 16 mei 1644

8 mei 1644: Arien Willemsz. de Haen varend gezel jm wonende op de Kleine Vismarkt en Jacomijntje Jans jd won in het Torenstraatje bvd, getr. 22 mei 1644

15 mei 1644: Adriaen [Dirksz.] van Angeren wed van Dordrecht won op de Boom en Dingena [Digna] Swaen, van Geertruidenberg, wed van Pieter van Clootwijck won bij de Tolbrug, getr. 7 juni 1644

2 okt. 1644: Mailliart Franscoijsz. van Belle jm van Rotterdam hoedenmaker won in de Houttuin en Abigail Marcus jd van Dordrecht won in de Kannekopersbuurt

18 dec. 1644: Matthijs Dircksz. Houtwijler [Holswijler] schrijnwerker jm uit het Land van Gulik en Trijntjen Ma[e]rtensdr. [Conincx], van Dinslaken, wed van Hermen Jacobsz. kleermaker, beiden won in de Houttuin

9 april 1645: Hendrik Hechtermans voorlezer wed van Breda en Cornelia [Neeltgen] Cornelis Braets jd van Dordrecht beiden won bij de Vuilpoort

7 mei 1645: Abraham Adriaensz. [de Klerck] metselaar jm van Dordrecht en Abigail Cornelisdr. jd van Dordrecht beiden won voor het Bagijnhof, getr 11 juni 1645

21 mei 1645: Jan Crijnen de Bruijn wed van Dordrecht metselaar won in de Visstraat en Lijsken Fransen wed van Pieter Dircksz. won bij de Vleeshouwersstraat, getr 6 juni 1645

11 juni 1645: Mels Cornelisz. [van der Spade] droogscheerder jm van Dordrecht en Christijntje Andries jd van Essen beiden won te ‘s-Gravendeel, per schrijven van daar , getr 25 juni 1645

3 dec. 1645: Jan Eschwijler [ook: Holswijler] lakentrappier [drappier] wed. uit Berchlant wonende op de Drappierskaai en Sijtgen Jansdr. van Esch jonge dochtervan Dordrecht wonende in het Steegoversloot, getr. 19 dec. 1645

17 juni 1646: Job Jansz. [Cuijter] schipper wed won in het Torenstraatje en Dingentgen [Digna] Ariensdr. weduwe van Pieter Oudebotter won in de Wijngaardstraat, bvd, getr. 1 juli 1646

2 sept. 1646: Logier Marinusz. [Braber] schippersgast jm uit het land van Ter Tolen won t’scheep en Geertruijt Claes jd van Dordrecht won buiten de Vuilpoort

[Uit dit huwelijk (NG gedoopt te Dordrecht):

a. Marinus, 1648, jong overleden

b. Claes, 1652, jong overleden

c. Marinus Braber, 1654, jongman van Dordrecht, wonende op de Riedijk (1680), vermoord door zijn halfbroer Cornelis Croon in mei 1689, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 30 mei 1689 (een baar voor Marijnus Braber wijnkoper bij de Heer Mathijsstraat [Kolfstraat], trouwde NG Dordrecht/Dubbeldam 1/15 dec. 1680 Elisabeth Teerlingh, van Dordrecht (1680), weduwe van Wierick Boef, wonende in de Houttuin (1680)

d. Maeijken, 1656, jong overleden

Geertruijd Claes trouwde 2e Cornelis Cornelisz. Croon

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis (Kees) Croon, gedoopt NG Dordrecht 14 aug. 1660, trouwde Johanna Lissevin

Kind:

a-1. Geertruijd, gedoopt NG Dordrecht 29 juli 1686

ORA Dordrecht inv. 14, f. 71v e.v., akte dd 13 juni 1689: “Den heer officier deser Stede heeft ter vergaderinge van Mijn Ed. heeren van den Geregte bekend gemaeckt, dat hij onderrigt is geworden, dat Kees Croon (die eenige dagen geleden sijn halve broeder moordadig ende verradelijck, in sijn eijgen kelder met een mes om ’t leven gebracht heeft) de naeste Erffgenaem ab intestato van den voorsz. broeder is, en dewijl t’ van d’ aldergrootste ongerijmtheijt soude sijn, dat die geene die ten uijttersten aen den lijve straffbaer is (indien men hem konde achter halen) noch vande naerlatenschap van d’ overledene quam te profiteren, versogte hij dese Ed. Camere dat hem mogte worden toegelaten aen dese overledens huijsvrouwe interdictie te laten doen, ten eijnde den boedel van den meer gemelte [Marinus]Braber niet sal mogen werden geschift ofte geschijden maar alles gelaten in sodanige staet, als jegenwoordig is … Waer op gedelibereerd sijnde, is goetgevonden ende verstaen t’ … versoeck soo als t’ hier boven breeder is gemelt aen den heer officier t’ accorderen …”.]

18 nov. 1646: Jan Joosten Vileboort wed [van Aegje Jacobsdr.] van Dordrecht won bij de Schrijversstraat en Martijntje Pietersdr. Neutenboom [Noteboom] jd van Sommersdijck [Sommelsdijk] en aldaar won, per schrijven van Sommersdijck door Middelharnis, getr. 4 dec. 1646

25 nov. 1646: Johannes Houtswijler [Holswijler] lakenwerker jm uit het Land van Gulik won in de Hoge Nieuwstraat en Lijsbeth [Jansdr.] Hooffmans [Hoefftmans, Houtmans, Hauptmans] jd van Duisburg won bij het Groothoofd, getr. 9 dec. 1646

[DTB Dordrecht, 25 sept. 1650: attestatie voor Johannes Holswijler lakenwerker en zijn vrouw Lijsbet Jans, wonende op de Hoge Nieuwstraat, gaan naar het Land van Gulik]

27 jan. 1647: Johannes Schepens scheepstimmerman jm van St. Annelandt won in de Oude Breestraat en Neeltge Samuels van Dordrecht jd won in de Nieuwe Breestraat, getr 12 febr. 1647

27 mei 1647: Mels Cornelisz. [van der Spade] droogscheerder wed won op de Nieuwe Haven en MaeijkenJans jd won in het Steegoversloot bvd, getr 10 juni 1647

[Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 12 april 1654: een kind onder de arm van Mels Cornelissen in de Raamstraat

id. 2 juni 1659: een kind onder de arm van Mels van der Spa op de Gevolde Gracht]

6 juni 1647: Josua Offermans jm van Dordrecht won in de Vriesestraat en Margarita Hupe jd uit het Land van Luik won bij de Vriesestraat, “per schrijven van de Fransche” [Het trouwboek van de Waalse gemeente te Dordrecht voegt daaraan toe: “Mariés aux Flamens le 12 juillet 1642”. Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 9 febr. 1694: een baar in de Vriesestraat voor de vrouw van Josua Offermans.]

4 aug. 1647: Hendrick Labeen wijnkuiper jm van Dordrecht won op de Nieuwe Haven en Antonia van Slingelant jd van Steenbergen won in het Steegoversloot

15 sept. 1647: Arnoudt Tobiasz. van Halen kleermaker jm van Dordrecht en Geertruijt Aelberts

22 sept. 1647: Joost Claessen huistimmerman jm van Dordrecht won aan de Grote Kerk en Jenneken Dircks jd van Breda won buiten de Vuilpoort

6 okt. 1647: Abraham Adriaensz. van Biestraten koperslager jm won op het Marktveld [thans Scheffersplein] en Eva Sijbertsdr. Heijngsen jd won in het Tolbrugstraatje landzijde bvd, getr in Zwijndrecht 20 okt. 1647

19 april 1648: Dirck Otten jm van Dubbeldam won buiten de Vriesepoort en Grietje Theunis jd van Rijsoord won aldaar, per schrijven van Rijsoord, getr aldaar 10 mei 1648

14 aug. 1648: Goosen Somers wed van Venlo en Aeltje van Wel, van Nijmegen, wed van Jacob Bockx, beiden won scheep, proc. te Nijmegen, 29 aug. bescheid gegeven om daar te trouwen

6 sept. 1648: ds. Arnoldus de Gelder predikant te Wijngaarden jm en Adriana Brouwers jd bvd won beiden in de Gravenstraat, procl. Wijngaarden

29 nov. 1648: Willem Jansz. Colvijn hoogbootsman jm van Dordrecht won bij het Stadhuis en Jannichge Croonen Jansdr. jd van Middelburg won in de Visstraat, getr. 20 dec. 1648

6 dec. 1648: Jacob Verhagen jm van Leiden schilder won Nieuwstraat en Anneke Verstappen jd van Dordrecht won in Kolfstraat, getr. 20 dec. 1648

27 dec. 1648: Cornelis Rijser de jonge jm won op de Lindengracht en Margrieta Poot Hermansdr. won in de Raamstraat bvd, [in margine: differatur]

31 jan. 1649: Cornelis Pietersz. Brand jm varend gezel won in de Kolfstraat en Maeijken Jansdr. [de Ridder] wed van Cornelis Gerritsz. [de Haen] metselaar won in de Vriesestraat bvd, getr. 4 febr. 1649

6 juni 1649: Jan [Johan]Francken [Jerefaesz.] houtkoper jm won in de Wijnstraat en Aeltje Aeldersdr. de Veer jd won op de Nieuwe Haven bvd, getr 22 juni 1649

13 juni 1649: Joost Dircksz. varend gezel jm van Tiel won op de Nieuwe Haven en Margaritha Jelisdr. [Libert], van Luik wed van Stoffel Bordels won in de Visstraat, bescheid gegeven om op Brandwijk te trouwen, daar getr op 27 juni 1649

14 nov. 1649: Aert Cornelisz. [van der Spade] droogscheerder jm won in de Kleine Spuistraat en Lijsbett Tijcke jd won op de Hil bvd

[Lijsbet, dochter van Isack Tijcke [Tiquet] en Grietgen [Margrieta]Jans, gedoopt NG Dordrecht 9 mei 1627]

19 dec. 1649: Damis Jansz. houtzager wed won in de Mariënbornstraat en Aerjaentie Gerritsdr. [Adriaenke Gerrit Crijnsdr.] wed van Maerten de Meij kousenmaker [tr. NG Dordrecht 14/30 mrt. 1621] won in de Wijngaardstraat bvd, getr. 2 jan. 1650

13 febr. 1650: Claes Otten schipper jm won in het Torenstraatje en Ariaentge Ariens jd won op de Riedijk bvd, getr 2 mrt. 1650

6 mrt. 1650: Jan Claesz. Borst schipper jg won aan het Groothoofd en Cornelia Cornelisdr. van Kerckenzandt jd won bij het Steegoversloot, getr 22 mrt. 1650

3 april 1650: Nicolaes de Vries boekdrukker jm won bij het Stadhuis en Pieternelletje Hartingh jd won bij het Groothoofd bvd, getr 19 april 1650

10 april 1650: Iemant Cornelisz. van der Aa chirurgijnjm van Rotterdam won bij het Steegoversloot en Heijltje Thomasdr. van der Thuijnen jd van Dordrecht won in het Steegoversloot, getr Charlois 1 mei 1650 [1 mei 1650: attestatie voor Iemant Cornelisz. van der Aa en Heijltje Thomasdr. van der Tuijne won aan het Steegoversloot, vertrokken naar Oud-Beijerland]

8 mei 1650: Matthijs Lambrechtsz. [van Wang] kleermaker jm en Janneken Jans jd bvd en won bij de Boom, getr 24 mei 1650

4 sept. 1650: Govert Jansz. [Schoen] kuiper jm won in de Lombardstraat en Jacomijntje Jans jd won in de Oude Breestraatbvd, getr. 20 sept. 1650

7 nov. 1650: Johannes Wagenaars wed koopman en Janneken Jansdr. van Wansum wed van Cornelis Damman bvd won in de Botgensstraat

18 dec. 1650: Cornelis Victoor lakenbereider wed en Anneke Jans wed van Jan Wichman beiden van Leiden won in de Oude Manhuisstraat [In margine: “Op den 10 Julij 1651 aen hare rechte getrouwde man, genaemt Wichman [sic] Wichmans geboren uijt Sticht van Munster met haer getrouwt tot Rotterdam ao. 1636 sich nu onthoudende tot Leijden, bescheijt gegeven van dese onwettelijcke ondertrouw. Dese Anneke Jans heeft gewoont op de Visbrug en is met Cornelis Victor uijt dese stadt geset, also haer quaedt oneerlijck huijshouden genoch bekent was. Woont nu inde Schuijtmakersstraet.”]